Клиентска удовлетвореност
Начало Клиентска удовлетвореност


  „Търговска банка Д”АД се стреми да осигури на клиентите си най-високо качество на обслужването.
Вашата удовлетвореност от ползваните продукти и услуги на Банката е наш основен приоритет и затова, когато срещате трудности, имате въпроси или искате да подадете възражение или жалба, можете да ги споделите с нас.


Как да подам запитване, възражение или жалба?
        Ако искате да отправите запитване или да подадете възражение или жалба, можете да го направите писмено, в свободен текст или ползвайки Формуляр на потребителя, който е на Ваше разположение във всеки офис на Банката или на тук, след което можете да го подадете по един от следните начини:
        „Търговска банка Д” АД
        бул. „Ген. Е. Тотлебен” 8, п.к. 1606 София
        Република България

За колко време ще получа отговор?
        Максималният срок за разглеждане и отговор от страна на Банката по подадено писмено запитване, възражение или жалба е до 30 дни от регистриране на документа с входящ номер и дата в Банката. При възражение във връзка с предоставена платежна услуга, ние ще Ви отговорим в 14-дневен срок от подаването му в Банката.


Как ще получа отговора?
        Официален отговор от страна на Банката ще получите, по начина по който се изпратили съответното запитване, възражение или жалба. В случай че предпочитате друг начин на уведомяване, молим да го упоменете предварително, при подаване на жалбата.


Ако нашето становище не Ви удовлетворява?
        Когато запитването, жалбата или възражението е свързано с кредити на физически лица, разполагате с допълнителна възможност за алтернативно разрешаване на спорове, като можете да сезирате Секторната помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансови услуги, към Комисията за защита на потребителите. "Търговска банка Д" АД също ще участва в помирителното производство.

        Ако възражението, съответно жалбата, са свързани с ползвани платежни услуги и платежни системи в Банката, можете да отнесете запитването си и към Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите.