Услуги
Откриване на сметка

Всяко местно или чуждестранно физическо лице може да открие спестовни или депозитни сметки в левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове, британски лири или турски лири, след представяне на Молба за откриване на сметка и паспорт или лична карта. Между Клиента и Банката се подписва специален Договор за откриване на сметка.

Сметките в левове, евро и щатски долари се олихвяват съгласно официалния лихвен лист на Банката. Банката не начислява лихви по сметките в швейцарски франкове, британски лири и турски лири, освен ако има специално споразумение за това с Клиента.