Кредити
Гаранции
garancii

Нашата банка Ви предлага следните видове банкови гаранции:


Гаранция за участие в търг

Цел: да се предотвратят искове от страна на организаторите на търга спрямо участника в търга, който би се оттеглил преди срока  на валидност или ако предлагането е променено едностранно, или в случай когато спечелилият търга откаже да подпише договора или да предостави последващи гаранции при поискване

Сума на гаранцията: най-често от 2% до 5% от стойноста на договора.

Срок: най-често краткосрочен. Гаранция за авансови плащания

Сфера на приложение: при външнотърговска дейност, вътрешнотърговски обмен, търговия и индустрия.

Цел: Да се предотвратят искове от страна на купувача към продавача за възстановяване на авансовите плащания от страна на купувача по договорната цена, платени преди доставката на стоките (или авансови плащания за цялата договорна цена – в случай че продавачът не успее да изпълни изцяло договорните си задължения).

Сума на гаранцията: сумата на вноските или авансови плащания.

Срок: срокът на доставка на стоките или услугите, увеличен с предварително уточнен срок (например 15 дни).


Гаранция за добро изпълнение

Сфера на приложение: при външнотърговска дейност, вътрешна търговия, производство, в строителството.

Цел: подсигуряване срещу искове от купувача към продавача, произтичащи от пропуск или неизпълнение по условията и/или сроковете на договора (например, строителство, монтаж, изпълнение).

Сума на гаранцията: обикновено от 5% до 20% от стойността на договора.

Срок: до крайния срок на договора.


Гаранция за гаранционно обслужване

Сфера на приложение: при външнотърговска дейност, вътрешна търговия и промишленост, където най–често се ползва за подсигуряване.

Цел: подсигуряване срещу искове от купувача срещу продавача, които биха възникнали поради дефекти, появили се след доствката.

Сума на гаранцията: обикновено от 5% до 20% от стойността на договора.

Срок: в зависимост от спецификата на бизнеса. Обикновено 1 година след доставката или изпълнението на проекта.


Гаранция за плащане

Сфера на приложение: в импортно–експортната дейност, гаранция за плащане често са използва вместо акредитив – при доставка срещу “отворена сметка".

Цел: подсигуряване срещу искове от страна на продавача към купувача, по отношение на плащанията по договорената цена, в определените срокове.

Сума на гаранцията: цената на договора или част от нея.

Срок: срокът за плащане, увеличен с предарително договорен срок (например 15 дни).


Гаранция за обезпечение по кредит

Сфера на приложение: при всякакви кредитни сделки.

Цел: подсигуряване срещу искове от страна на отдаващия срещу задължения по кредит (заем и др.), които не са били погасени в съответствие с условията по договора.

Сума на гаранцията: сумата на кредита с включени лихви и разходи.

Срок: падежът на кредита, увеличен с предварително уговорен срок (например 15 дни).


Митнически гаранции

Сфера на приложение: при външнотърговска дейност и възникване на митнически задължения.

Цел: подсигуряване срещу искове от страна на митническото учреждение срещу митнически задължения.

Сума на гаранцията: сумата на митническите задължения.

Срок: срокът на действие на временния внос или действие на митническия склад, увеличен с 6 месеца.