Картови продукти
Често задавани въпроси

1. Какво е банкова карта?
Пластмасова карта, на която е поставен носител на информация (магнитна лента или чип), върху който се записват данни за картата и картодържателя.

2. На какви устройства се приемат банковите карти?
Банковите карти се приемат на електронни (АТМ, POS). На електронните устройства се снемат електронно поставените данни за картата и картодържателя (прочитане на магнитната лента или чипа) като транзакциите протичат в режим on-line.

3. Какво е АТМ?
Automated Teller Machine (ATM) или банкомат, както е по-известен като наименование в България, представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой, да се променя PIN-кода на картата, да се проверява салдото по сметката на картодържателя и да се прехвърлят суми от картовата в друга сметка на картодържателя и обратно. Технологично обусловено е активирането и на редица други функции.

4. Какво е POS-терминал?
Point Of Sale (POS), представлява електронен терминал, на който се приема банковата картата за иницииране и авторизация на платежна транзакция. Това позволява извършването на директно безкасово плащане на стока или услуга при търговец.

5. Какво е безкасово плащане?
Плащане, при което купувача не плаща в брой, а чрез прехвърляне на средства от своя към сметка на търговец по електронен или друг начин.

6. Какво представлява картовата сметка?
Текуща сметка, по която се отразяват транзакции извършени само с банковата карта. Банката издател изисква от картодържателя да поддържа минимално салдо по сметката (което блокира) за да го предпази от излизане на неразрешен овърдрафт при събирането на такси от транзакции извършени off-line.

7. Какво представлява ембосирането?
Ембосирането представлява механично релефно изписване на данни за картодържателя и за картата , което позволява снемането на механичен отпечатък от тези данни при приемането на картата от търговец.

8. Какво е авторизация?
Проверка на наличността по сметката към картата, както и статуса на самата карта и последващо разрешаване или отхвърляне на транзакцията.

9. Какви видове режими на авторизация на транзакциите има?

Режим on-line, при който транзакциите се авторизират веднага. Възможен е на електронните терминали (АТМ, POS), при които има автоматична телефонна връзка с авторизационен център.

Режим off-line, при които данните на картата се снемат ръчно, а авторизация се извършва чрез телефонно обаждане на търговеца до авторизационния център.


10. Къде върху картата се съхраняват електронните данни?
На магнитната лента на картата или върху чип (ако има такъв) се записват данни за картата (номер, дата на валидност и др.) и за картодържателя (име). По тези данни в авторизационния център се проверява наличността по сметката към картата, както и статуса на самата карта.

11. Какво е PIN-код?
Personal Identification Number (PIN) – четирицифрено число служещо като парола за достъп по картата. Може да се променя от картодържателя на банкомат и следва да се пази в тайна от трети лица с цел предотвратяване на злоупотреби.

12. Какво е лента за подпис и каква фунция изпълнява?
Хартиена лента залепена на гърба на картата, върху която картодържателя се подписва. Подписа служи за идентифициране на картодържателя пред търговеца, който за целта сравнява подписа от лентата за подпис с този върху касовата бележка положен при покупка на стока.

13. Какво е авторизационен център?
Представлява информационна система, в която се отразява движението по картовите сметки и статуса на картата. В момента Банките в България са свързани към общ авторизационен център – БОРИКА.

14. Какво е Банка-издател?
Лицензирана от БНБ и/или от съответната международна картова организация Банка имаща право да издава разплащателни банкови карти.

15. Какво да правя при забравен PIN-код?
Следва да се издаде нова карта. Ако се опитвате да си припомните кода чрез проби на банкомат, последният ще задържи картата при три последователни грешно въведени кода.

16. Какво да правя при задържана от АТМ карта?
Обадете се незабавно на Банката издател, която ще Ви уведоми за времето и мястото на обратното и получаване .

17. Какво да правя при загубване на картата?
Обадете се на Банката издател или на авторизационния център за да се блокира картата.

18. Какво е статус на карта?
Състоянието, в което се намира картата (активна или неактивна – блокирана, задържана). Определя възможността за използване на картата.

19. Какво е БОРИКА?
Според “Наредба No 16” на БНБ - Банкова Организация за Разплащания с КAрти – определен от БНБ национален оператор по транзакциите с банкови карти, който:

  • авторизира междубанковите, а ако е договорено и вътрешнобанковите плащания с банкови карти;
  • осъществява връзка с Банковата Интегрирана Система за Електронни Разплащания (БИСЕРА);
  • инициализира банковите карти;
  • персонализира банковите карти, ако е уговорено;
  • определя операционни правила, задължителни за участниците в националната система за разплащания с банкови карти;
  • определя и изменя ПИН на банковите карти;
  • осигурява връзка на националната система за плащания с банкови карти с аналогични чуждестранни системи;
  • изпитва и одобрява техническите и програмните средства на издателите и др.

20. Как може да следите наличността по Вашата картова сметка?
С всички карти, издадени от Д Банк е възможно от АТМ, в рамките на страната да се извърши справка “Баланс по сметка” (наличност за авторизация). Движението по картовата сметка може да се следи и чрез Интернет, чрез услугите за електронно банкиране на Д Банк.

21. За колко време ще бъде издадена Вашата банкова карта?
Ще можете да получите Вашата карта до 7 дни след подаването на заявката.

22. Къде да се обадя, ако изгубя картата си?

Ако загубите или откраднат картата Ви, позвънете за нейното незабавно блокиране на (02) 46 41 171  в работно време и (02) 870 51 49 и (02) 97 02 600 извън работно време.