Фирмени сметки
Разплащателни сметки
razplashtatelni_smetki_1

Откриване на сметка

За откриване на сметка от български юридически лица са необходими следните документи:

 • Извлечение от Учредителен акт/ Учредителен договор/ Протокол за учредяване;
 • Удостоверение за регистрация (Съдебно решение или Удостоверение от Търговски регистър на Агенция по вписванията);
 • Документ за статистическа регистрация (Булстат номер);
 • Ако има промени по ф.д. последващи съдебни решения;
 • Удостоверение за Актуално състояние;
 • Копие от лична карта на управителя;
 • Нотариално заверени пълномощни (ако има такива);
 • Копие от лична карта на упълномощеното лице;
 • Лицензии и/или разрешителни за извършване на застрахователна/финансова дейност на ФБК и ЗК и др финансови институции от БНБ/КФН.

 
Необходими документи за чуждестранни юридически лица са следните:

 • Копие от учредителния акт на фирмата, заверено от българското посолство или от кореспондента на Търговска банка Д АД в съответната държава или с апостил, съгласно "Хагската Конвенция от 5 октомври 1961";

 • Писмо, подписано от лицата, които имат право да представляват чуждестранното юридическо лице, в което имената и правата на упълномощените лица са изрично упоменати в детайли. подписите на лицата, имащи право да представляват чуждестранното юридическо лице трябва да бъдат заверени от българското посолство или кореспондента на Търговска банка Д АД в съответната държава; фотокопия от документа за самоличност на упълномощените да представляват фирмата лица.


Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти.


Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.