Фирмени сметки
Начало Корпоративно банкиране Фирмени сметки Сметки със специално предназначение
Сметки със специално предназначение

При нас можете да откриете специални сметки, при които предварително да зададете условията, които следва да бъдат изпълнени, за да може титулярът да оперира със средствата по специалната сметка. Ние се ангажираме да следим изразходването на средствата да се извършва след стриктното изпълнение на условията, които Вие сте поставили.

Специалната сметка под условие е подходяща при покупко-продажба на недвижим имот, защото тя гарантира интересите и на двете страни: Купувачът е спокоен, че плаща реално след като получи документ за собственост. Продавачът се уверява, че парите са налични по сметка и ги получава след като представи документите за прехвърляне на собствеността на купувача и удостоверение за липса на тежести върху имота.

Сметки за първоначална регистрация на капитал или за увеличение на капитала

“Търговска банка Д” Ви предлага откриване на набирателни сметки за внасяне на капитала на новоучредено юридическо лице или за увеличение на капитала.

Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за бизнес клиенти.


Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.