Фирмени сметки
Преводи


Банката извършва преводи в лева и чуждестранна валута в страната и чужбина.

Всички изходящи преводи се извършват в деня на получаване на нареждането от Клиента, като бенефициентът може да получи парите и в същия ден, а също и да бъде директно уведомен по факс съгласно инструкциите на наредителя.

Получените средства клиентът може да ползва в същия ден, в който те реално са получени по сметка на Банката.


Документи:

Платежно нареждане на валутен превод

Електронно банкиране