Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Авал
Поръчителство по полица, чрез която поръчителят по нея поема отговорност за изпълнението й пред издателите на полицата.

Авторизация на транзакция с банкова карта
Процес за проверка на възможността да се извърши транзакция с банкова карта, удостоверяващ валидността на картата, наличие на достатъчна сума (наличност) по сметката (при дебитна карта) или разрешен лимит (за кредитна картата); размера на дневни и седмични лимити; верността на ПИН кода.

Акредитив
Писмен ангажимент на банка за плащане на лице или компания (бенефициент) срещу документи, съобразно акредитивните условия.

Акредитивна сметка
Банкова сметка за плащане от клиента към трета страна, която има право да получи средствата при изпълнение на условията, поставени в акредитива.

Актив
Собствеността на една компания, отразена в актива на баланса. Активите са материални и нематериални (финансови средства, недвижимости, машини, оборудване, стоки, лицензи, софтуеър и др.)

Активна банкова карта
Карта, с която могат да се извършват транзакции, т.е. картата е въведена в системата на националния оператор БОРИКА и не е блокирана.

Акцепт
Приемане на менителница, придружен с думата акцептирано, от страна на платеца (длъжника) по нея.

Акцептен кредит
Краткосрочен кредит, при който банката приема да плати търговски ценни книжа, издадени от нейни клиенти. Задължително условие е клиентът да покрие размера на книжата до падежа им.

Акцептираща банка
Банка, която приема картови плащания на банкомат, ПОС терминал, Им-принтер и други устройства.

Акцептираща банка
Банка, която приема картови <плащания на банкомат, ПОС терминал, Им-принтер и други устройства.

Акционер
Притежател на акции в акционерно дружество.

Акционерно дружество
Фирма, чийто капитал се образува от вноските на участниците с дялове. Печалбата на дружеството се разпределя между неговите акционери според сумата на притежаваните от тях акции.

Акция
Вид ценна книга c право на собственост върху капитала на дружеството. Акцията дава право на глас, върху разпределяемата печалба (дивидент) и върху остатъчната стойност на дружеството при ликвидация (ликвидационна квота). Акциите биват поименни, на приносител и безналични.

АТМ (Ей Ти Ем)
Вж. банкомат (съкр. от Automated Teller Machine.