Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Заем
Договорена сума или вещ, предоставена на заемоискателя за определен договорен срок, условия и лихва. Заеми могат да се реализират под формата на менителници, записи на заповед и други търговски ефекти, които имат характер на ценни книжа

Заемен капитал
Капитал, получаван за сметка на емитиране на ценни книжа, обикновено облигации

Залог
Обезпечение (движима или недвижима собственост, финансови инструменти, стоки) като частичнa или пълнa гаранция за погасяване на заем.

Запис на заповед
Официален писмен документ, съдържащ безусловен ангажимент и подписан от лицето поело ангажимента, да заплати определена сума на определена дата, или да извърши това по разпореждане на определено лице или на приносителя на този документ.