Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Балансов отчет
Отчет за финансовото състояние на компания за определен период, напр. в края на финансовата година или на тримесечие, в който са представени активите и пасивите на компанията.

Банка на притежателя на карта
Банка-издател на карта на дадено лице.

Банка на търговеца
Акцептираща банка, инсталирала ПОС терминал или Им-принтер при търговец, чрез който последният може да приема картови плащания.

Банка-издател
Банка, която е лицензирана от БНБ и/или от съответната международна картова организация да издава банкови карти.

Банков код (БАЕ)
Код (БАЕ, съкр. от банкова адресируема единица), идентифициращ банката и нейните поделения при преводи за посочване на сметката на получателя или на наредителя на превода.

Банков кредит
Заем, отпуснат от банка с конкретна цел при договорена лихва,  обезпечение и определен период за неговото погасяване.

Банкова гаранция
Неотменяем ангажимент на банка да плати на кредитор определена сума съобразно условията, предвидени в гаранцията (кредитен ангажимент), в случай че длъжникът не може да погаси задълженията си до определена дата.

Банкова карта
Пластмасова карта с електронен носител на информация (магнитна лента или чип) относно данни за картата и картодържателя. Картата се използва  многократно за теглене на пари в брой и плащания на стоки и услуги, като притежателят й получава достъп от разстояние до банковата си сметка.

Банкова сметка
Сметката, която клиентът е открил в банката за депозиране на пари или други ценности при определени условия.

Банкови комисиони по валутни преводи
Банковите комисиони при парични преводи между банките са групирани в три вида, съгласно SWIFT:
OUR - наредителят поема всички комисиони, вкл. на банката-наредител, банката-кореспондент и тази на бенефициента;
SHA - комисионите на банката-наредител се поемат от наредителя, а бенефициентът заплаща комисионите за банката-кореспондент и тези на банката на бенефициента;
BEN - всички комисиони се поемат от бенефициента, като банката на наредителя приспада своите комисиони от сумата на превода.

Банкови такси / комисиони
Таксите, които банката събира при обслужване на операциите на своите клиенти.

Банкомат (ATM)
Автоматичен електронен терминал (съкр. от ATM - Automated Teller Machine) за извършване на картови транзакции, като теглене на пари в брой, плащане на стоки или услуги, преводи между картовата и други сметки, проверка на салдото по сметката на картодържателя, смяна на ПИН-кода. Технологично обусловено е активирането и на редица други функции.

Бариран чек
Чек с две успоредни диагонални линии, положени от издателя (бараж) или текстове като 'account payee only', т.е. 'само по сметка' с цел ограничаване на опитите за измама при загуба или кражба. Чекът е непрехвърляем и се изплаща само по банкова сметка на бенефициента.

Безсрочен влог
Парична сума, депозирана в банка при договорени лихвени условия, която може да се тегли до поискване, т.е. без предупреждение.

Бек ту бек акредитив
Вторичен акредитив, издаден въз основа на друг, първичен акредитив. Бенефициентът по първичния акредитив става наредител (апликант) по вторичния, с което прехвърля правата си по акредитива в полза на трето лице (бенефициента по вторичния акредитив).

Бенефициент
Трета страна, в чиято полза се сключва договор или възникват права по банкова сделка (превод, акредитив или чек).

Бенефициент по поименен чек
Лицето или организацията, в чиято полза е наредено плащането по издадения чек.

БИН
Бюджетен идентификационен код за счетоводна сметка на бюджетна организация с цел класифициране на вида на прихода или разхода по сметката.

БИСЕРА
Банкова интегрирана система за обслужване на електронни, клиентски плащания в левове (преводи, инкаса) в страната, извършвани в ежедневно в две сесии.

Блокирана карта
Банкова карта, с която не могат да се извършват картови транзакции. Блокирането се дължи на обявявяне на картата като изгубена или открадната, трикратно въвеждане на погрешен ПИН код, задържане на картата от банкомат и др.

БНБ (Българска народна банка)
Централната банка на Р България, чийто основни функции са провеждането на политика в подкрепа на стабилността на националната валута, функционирането на ефективна платежна система, емитиране на банкноти и монети за страната. БНБ осъществява надзор за постигане на стабилност на банковия и финансовия сектор, издава лицензи на банкови и небанкови финансови институции, контролира търговията и сетълмента с ДЦК, определя основния лихвен процент и контролира обменните валутни курсове.

БОРИКА
Национален картов оператор (съкр. от "Банкова организация за разплащания, инициализирани с карти"), обслужващ банките-издатели на банкови карти в страната. БОРИКА авторизира картовите плащания на българските банки, персонализира картите, нетира междубанковите картови плащания и предава резултатите от сетълмент в БНБ, тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали, осъществява връзка между българските банки и международните картови организации (MasterCard, Visa, American Express).

Борса
Специален, оранизиран пазар за търговия на едро на стандартни стоки (нар. стокова борса) или ценни книжа - акции, облигации или злаго, валута и др. (фондова борса).

Борсов курс
Продажната цена на ценни книжа или валута на фондовата борса.

Брокер
Независим финансов посредник при търговия на ценни книжа, валута или стоки за сметка и по поръчение на клиента.

Брокерска къща
Фирма, която извършва сделки с чуждестранни средства за плащане и благородни метали, покупко-продажба на ценни книжа, комисионни и посреднически услуги по управление на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове.