Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

IBAN

Стандартизиран международен код на банкова сметка, използван в ЕС. У нас е задължителен от 2006 г. и се използва за плащания в страната и чужбина.

Издаване и продажба на чек
Поименните чекове се издават, като се посочва издателя, в чия полза се издава, стойността на чека, дата, място на издаване, име и подпис(и) на издателя.
Пътническите чекове се продават, като стойността е предварително определена (обикновено от 5, 10, 20, 50, 100 или 200 единици) и се полага единствено първи подпис.

Издател на поименен чек
Физическо или юридическо лице, което поема чековото задължение. Когато издателят е банка, тогава става дума за банков чек.

Изискуем кредит
Банков кредит, който се събира по съдебен път, поради неизпълнение на задълженията на длъжника.

Им-принтер
Устройство за извършване на плащане на стоки и услуги при търговец или за получаване на пари в брой при използване на банкова карта в режим оф-лайн. За разлика от ПОС терминала, при плащанията чрез им-принтер информацията от магнитната лента на картата не се чете, а се снема релефен отпечатък от картата.

Инвестиции
Използване на финансовите ресурси под формата на дългосрочни капиталови вложения за увеличаване на активите на предприятието и получаване на печалба

Инвестиционeн кредит
Кредит за строителство, реконструкция и изменение на сграден фонд, за закупуване на оборудване

Инкасиране на чек
Изплащане на стойността на чека на бенефициента или приносителя. В България пътническите чекове обикновено се осребряват веднага, докато поименните се изплащат след няколко седмици.

Ипотека
Предаване в залог на недвижим имот при получаване на кредит, наричан ипотечен кредит.

Ипотечен кредит
Кредит, обезпечен със недвижимост, използвана като залогт, който покрива дължимата главница и лихвата.