Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Капиталов пазар
Пазар, на който се осъществява размяната на дългосрочни финансови средства - акции, облигации, бонове и други ценни книжа.

Картова сметка
Текуща сметка, по която се отразяват картови транзакции. Банката-издател изисква да се поддържа минимално салдо по сметката (което блокира), за предпазване от  неразрешен овърдрафт при събирането на такси от транзакции, извършени off-line.

Картодържател
Физическо лице, притежател на банкова дебитна или кредитна карта.

Клиринг
Система от безкасово разчитане за стоки, ценни книжа и услуги, основаваща се на зачитане на взаимните искания и задължения.

Консолидиран финансов отчет
Финансовите отчети на дъщерните компании, групирани във финансовия отчет на компанията-майка.

Кореспондентски банки при валутни преводи
Банки с разменени телексни шифри или SWIFT-ключове за обмен на съобщения по преводи, акредитиви, инкаса, гаранции и др. По-висше ниво на кореспондентските отношения са сметните отношения с. разкрити банкови кореспондентски сметки ("ностро" или "лоро").

Котировка
Определяне на пазарната стойност на ценни книжа в ценовия обхват (купува – продава), предлаган за ценна книга за определен период на търгуване на борсата.

Краткосрочен актив
Актив, чийто остатъчен срок до падежа, е по-малък или равен на една година.

Краткосрочен кредит
Кредит със срок за издължаване до една година.

Кредит
Cyмa, отпуснатa от банка или финансова институция на физическо или юридическо лице, при определени условия нa платимост, материална гарантираност и погасяване. Заемът може да бъде отпуснат катo кредит, револвиращ кредит, овърдрафт или друга форма.

Кредит за оборотни средства
Заем, който се разрешава със срок до една година за формиране на оборотни средства на фирмите (стоки, суровини, материали, горива и пр.)

Кредит за покупка на жилище
Кредит за покупка на недвижим имот (изграден или в строеж - апартамент, гараж, къща, урегулиран парцел, офис, ателие, магазин), обезпечен с имота, предмет на кредитната сделка или с друга недвижимост на кредитоискателя. Размерът на кредита е 80 - 100% от пазарната оценка на имота за обезпечение, а максималният срок - 20, 25, 30 години.

Кредит за ремонт, подобрения, реконструкция на недвижим имот

Кредит, отпускан срещу оферта от строителна фирма или количествено-стойностна сметка за строителни дейности. Погасяването може да се осъществи на траншове и срещу разходооправдателни документи, за да се проследи целевото изразходване на средствата.

Кредитът се обезпечава с ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Размерът на кредита зависи от стойността на финансираните дейности и пазарната стойност на обезпечението. Съществуват кредити без доказване на дохода, но при по-високи лихвени нива. Срокът на погасяване е между 7 и 30 години.

Кредитен лимит (по кредитна карта)
Размерът на кредитната линия, определена от банката за притежателя на кредитна карта. Тази услуга е аналогична на овърдрафта при дебитните карти, т.е. картодържателят може да ползва картата си без налични средства по сметката си, но след  определен период е длъжен да погаси задължението си. За разлика от овърдрафта, кредитният лимит не се добавя към салдото по сметката и дори да има средства по картовата сметка, клиентът не може да използва сума, по-голяма от определения кредитен лимит.

Кредитен портфейл
Общият обем на отпуснатите кредити, предоставени банка или финансова институция на нейните клиенти – физически и юридически лица – за определен период от време.

Кредитна карта
Банкова карта, чрез която клиентът може да използва средствата от сметката си както и кредитния си лимит. За разлика от дебитната карта, чрез кредитната се извършват он-лайн и оф-лайн транзакции. Българските банки издават кредитни карти чрез договори с международни картови организации като MasterCard International и Visa International. Чрез кредитните карти могат да се теглят пари в брой от банкомат; да се плащат стоки и услуги и получават на пари в брой чрез ПОС устройство или Им-принтер; да се плащат стоки и услуги по телефон или по пощата; да се плащат стоки и услуги в Интернет; самолетни и хотелски резервации, хотел, кола под наем; плащане на услуги, превод между сметки, справка по сметка и смяна на ПИН код през банкомат.

Кредитна линия
Максималният размер на кредитната експозиция, която кредитополучателят може да ползва по всяко време в рамките на договорения срок. Възможно е ползването различни по вид кредити, като общият им размер не надвишава този на кредитната линия.

Кредитоспособност
Способност на на клиента на банката да погаси получения заем според договорените условия, поради което е считан надежден и сигурен кредитополучател.

Крос курсове, кръстосан курс
Съотношението между две валути, което произтича от техния курс спрямо трета, базова валута.