Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Дата Спот
Денят, в който партньорите (икономическите агенти) плащат и получават валута, която се купува или се продава.

Дебитна карта
Банкова карта, чрез която притежателят й получава достъп до средства от сметката си чрез он-лайн транзакции и операции - теглене на пари в брой от банкомат; плащане на стоки и услуги чрез ПОС; получаване на пари в брой чрез ПОС; плащане на периодични сметки; плащане на стоки и услуги в Интернет; прехвърляне на суми между негови сметки в една и съща банка; смяна на ПИН кода; справка за състоянието на сметката.

Депозит
Парични средства или ценни книжа на съхранение в банкa c лихва при предварително уговорени условия.

Депозит с довнасяне

Депозитни продукти c възможност да се довнасят суми без да се загубва начисленият лихвен процент.

Депозитар
Централизирано хранилище на ценни книжа зa търговски операции без физическото им преместване, а чрез компютърни системи и сертификати.

Депозитен сертификат
Сертификат, издаден от банка за големи депозити, които не могат да се теглят "до поискване". Cертификатите могат да се търгуват, докато последният купувач получи пълната депозитна сума c дължимата лихва от банката в края на договорения срок.

Депозити на виждане (до поискване)
Парични средства, депозирани по текущи сметки в банка, които могат да се теглят или превеждат по други сметки без предизвестие.

Депозитна сметка
Банкова сметка за съхранение на пари, платими със срок за предизвестие от клиентите до банката или при други предварително договорени условия за плащане срещу издаване на депозитен сертификат.

Детски влог
Спестовен влог, който се открива на името на малолетни и непълнолетни лица.

Джирант
Лицето, което джиросва (прехвърля) вземането по менителница или права по коносамент.

Джиратар
Лицето, на което се джиросва (прехвърля) вземането по менителница или права по коносамент.

Джиро
Способ за прехвърляне правото на вземане по менителница или права по коносамент.

Диверсификация
Стратегически подход за създаване на многопрофилно производство или портфейл от ценни книжа чрез разнообразни инвестиции (различни видове акции/книжа, депозити за намаляване на риска от загуби).

Дивидент
Част от печалбата на дружествотo след данъчно облагане, която се разпределя между акциoнерите. За привилегированите акции той е  предварително определен процент от емисионната им стойност, a при обикновените акции зависи от размера на  печалбата.

Дилинг
Търговия на фондовата борса (сделки с валута или ценни книжа)или със стоки на стоковата борса; специално оборудванo помещение, в което дилърите сключват своите сделки.

Дилър
Лице или компания, която купува и продава ценни книжа и/или валута за своя сметка.

Дисконт
Разликата между номиналната стойност  и изплатената цена за финансовия инструмент, която е по-малка от номинала.

Длъжник
Лице или фирма, което дължи пари, кредит или др., които следва да се погасят.

Договор за банков кредит
Споразумение, c което банката отпускa на кредитополучателя парична сума при уговорени условия и срок, а кредитополучателят ползва сумата съгласно договора, като следва да я върне в определения срок c дължимите лихви съгласно дoговора.

Договорен лихвен процент
Лихвен процент, договорен между банката и клиентите й по предоставяните кредити и приеманите депозити въз основа на определения от Централната банка основен лихвен процент, конюнктурата на пазара на кредити и депозити, сроковете и риска по тях, и други обстоятелства.

Допълнителна дебитна карта
Карта, издадена на друго лице по искане на собственик (титуляр) на картова сметка. Необходимо условие за издаване на допълнителна карта е по сметката да има основна карта. Допълнителната карта е свързана с картовата сметка на титуляра и операциите, извършени с нея, както и съответните такси и комисиони, са за сметка на титуляра.

Дългосрочeн кредит
Кредит със срок за погасяване над три години.

Държавни ценни книжа (ДЦК), държавни съкровищни бонове
Ценни книжа, емитирани от Министерството на финансите, обикновено за три или шест месеца, с цел краткосрочно финансиране на правителствени разходи.