Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Магнитна лента
Лента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа основна информация за картата и сметката.

Марж (курсова разлика)
Банков (борсов, валутен) доход на предприемача, който се определя като разлика между лихвите по предоставените кредити и лихвите по използваните депозити

Матуритет
Остатъчен срок до падежа на разрешен от банката кредит

Междубанков превод
Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в две различни банки.

Международна дебитна карта
Дебитна карта, която може да се използва в страната и в чужбина. Издават се от българските банки въз основа на договори с международни картови организации (MasterCard International и Visa International).

Местна дебитна карта (национална)
Дебитна карта, издадена от българска банка и която може да се използва само в България.

Минимален неснижаем остатък
Сумата, блокирана по картовата сметка, до изтичане на срока на валидност на картата.