Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Валута
Парична единица, формираща паричната система (златна, сребърна, книжна и пр.).

Валутен курс
Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.

Валутен обмен
Дейността  по обмен на валута чрез покупко-продажба на вътрешния и международните пазари от страна на финансови институции, лицензирани от Централната банка.

Валутен риск
Възможните загуби за банката от колебанията в цените на валутите на международния пазар.

Валутен СУАП
Покупката на една валута на спот пазара и едновременната продажба на същия обем от същата валута на форуърд пазара.

Валутен фючърс
Договор за закупуване на чуждестранни валути, осигуряващ предаване на стимулираната валута на определена цена, на фиксирана бъдеща дата.

Валутна операция
Споразумение между продавач и купувач за размяна на определена сума валута по договорен курс на фиксирана цена.

Валутна опция
Договор, осигуряващ на собственика правото, но не и задължението да купи или продаде определена валута на установена цена на или преди датата на изтичане на определен срок.

Вальор
Датата, от която тече лихва по дадена банкова сметка (текуща, депозитна, влогова, по разрешен кредит и т.н.).

Влог
Вж. Безсрочен влог

Вторичен пазар
Пазар, на който инвеститорите търгуват съществуващите ценни книжа: държавни съкровищни бонове, облигации и други.

Възвръщаемост на активите
Показател за оценка на активите на банката - cъотношение на печалбата след облагането й с данъци към всичките активи.

Вътрешнобанков превод
Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в различни клонове на една и съща банка.

Вътрешноклонов превод
Паричен превод, при който сметките на наредителя и бенефициента са в един и същ банков клон.