Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Обезпечение
Поръчителство, гаранция, залог, ипотека или изявление, което осигурява възможност при непогасяване на кредита, дължимата сума да се събере от поръчителя, гаранта, изявителя или чрез продажба на заложеното или ипотекирано имущество.

Обикновен спестовен влог
Спестовен влог за набиране на парични средства, придружен със спестовна книжка, по която се отразяват операциите по влога.

Облигации
Вид лихвоносни, дългосрочни ценни книжа, издадени от правителство, местни органи на властта, банки, финансови институции или фирми. Облигациите са вид дългосрочен заем, ползван от емитента.

Овърдрафт
Вид кредит по разплащателна сметка, чрез който клиентът има право  да извършва плащания над размера на наличните средства по неговата сметката. Този кредит обикновено е със срок от една година и е дължим при поискване или с изтичане на договорения срок. Погасяването и ползването могат да се извършват многократно.

Он-лайн (свързан)
Режим на работа на банкоматите и ПОС терминалите, при който в реално време се осъществява достъп до базата данни за авторизация, справки и обмен на данни.

Он-лайн терминал
Терминал, който работи в реално време, т.е. веднага изпраща информацията за карти и транзакции. Он-лайн терминалът изисква авторизация за всяка транзакция.

Основен лихвен процент (ОЛП)
Лихвен процент, определен от Българската народна банка. Използва се от някои банки за определяне на лихвен процент по кредити. В този случай, ОЛП се ползва като основа, към която банката прибавя определена надбавка. Основен лихвен процент, който се определя от Българска Народна Банка в началото на всеки месец. Формира се от доходността по три месечните държавни ценни книжа.

Основна дебитна карта
Карта, издадена на собственика (титуляра) на картова сметка, т.е титулярът на сметката и картодържателят са едно и също лице.

Оспорено плащане
Финансова операция, чрез която се оспорва определена транзакция с банкова карта. Извършва се от банката-издател при основателна причина и в повечето случаи е по искане на картодържателя.

Оф-лайн
Режим на работа, при който достъпът до необходимата информация не се извършва в реално време, като обменът на информация за картата и сметката не се наблюдава по време на извършването на транзакцията.

Оф-лайн терминал
Търговски терминал, който прочита и съхранява информация за карти и транзакции. Тази информация се изпраща до банката на търговеца на определен период от време. При такъв терминал обменът на данни във връзка с картата и сметката често става в момент, различен от момента на извършване на транзакцията.