Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Падеж
Датата, на която става погасяването на кредит или друго финансово задължение, съгласно условията на сключения договор между банката и нейния клиент

Падеж на вноска
Датата, на която трябва да се плати вноската по кредит.

ПИН код
Персонален идентификационен номер (ПИН), от англ. Personal Identification Number, четирицифрен секретен код, за идентифициране на банкова карта, при транзакции през банкомати и ПОС терминали. Кодът следва да се пази в тайна от други лица срещу злоупотреби и има силата на електронен подпис. При забравен ПИН код, се издава нова карта.

Плаващ лихвен процент
Лихвен процент, който се изменя от търсенето и предлагането на пазара на кредити.

Платежно нареждане
Документ, попълнен и подписан от наредителя на превода, който е основание за банката да извърши превод от сметката на клиента. Платежното нареждане съдържа минималните, необходими данни за извършване на превода, като информацията за левовите преводи е различна  от тази за валутните.

Погасителен план
План за плащане на погасителни вноски на определени дати до пълното погасяване на кредита.

Подновяване на карта
Изготвяне и доставяне на банкова карта на притежател, чиято досегашна карта е с изтекъл или изтичащ срок на валидност.

Поръчител
Лице, което поема отговорност да изплати определена сума, ако тя не бъде погасена от длъжника.

Поръчителство
Договор, при който поръчителят се задължава към кредитора на трета страна да отговаря за изпълнение на поетите от нея задължения

ПОС терминал
Електронен терминал (от англ. Point оf Sale – POS, точка на продажба), за приемане на банкова карта с цел иницииране и авторизация на директно, безкасово плащане за стоки и услуги при търговец, теглене на пари в брой и др.

Потребителски ипотечен кредит
Кредит за физически лица за финасиране на текущи потребности, обезпечен с ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитоискателя или на трети лица. Този кредит обикновено е с по-неблагоприятни условия от тези по жилищния (целеви) кредит, но при него не се изисква проследяването на целевото изразходване на отпуснатите средства.

Потребителски кредит
Краткосрочeн заем, отпускан на физически лица с цел за закупуване на определени потребителски стоки, като често те служат за обезпечение по кредита.

Преиздаване на карта
Изготвяне и доставяне на банкова карта на притежател, който е забравил ПИН кода към нея или чиято карта е била открадната, изгубена или повредена.

Приносител на чек
Лицето, което представя чека за осребряване в банка или друга финансова институция.

Просрочен кредит
Кредит, който не се погасява в срок. При забава на плащанията по главницата, дължимите суми се отнасят в просрочие, като се събират наказателни лихви съгласно условията на кредитния договор.

Просрочени лихви
Дължимите редовни лихви, които не са платени в срок от кредитополучателя.

Първичен пазар
Пазар, на който издателят на дългови инструменти ги продава директно на инвеститорите.

Пътнически чек (травъл чек)
Пътническият чек, познат още като травъл чек, е предплатен и за разлика от класическите чекове, той не се инкасира срещу разплащателна (checking) сметка. Стойността на този чек се депозира от лицето (купувач при банката), агент по продажбите на пътнически чекове. Най-големите издатели на пътнически чекове са: American Express Travel Related Services, Inc., Thomas Cook / MasterCard, Visa Interpayment и CitiCorp, Inc.