Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Сетълмент
Прехвърляне на средства между сметки на банки при извършени преводи или други видове транзакции от техни клиенти. Сетълментът е нетен, извършван на определен период (напр. два пъти дневно) за всички наредени и получени плащания за периода чрез прихващане (нетиране). Брутният сетълмент се извършва незабавно и индивидуално за всяко плащане (вж. РИНГС).

Синдикиран кредит
Кредит с голям размер, отпускан съвместно от няколко банки, като всяка банка предоставя част от кредита.

Смарт банкова карта
(вж. Чип банкова карта)

Спестовна сметка
Банкова сметка за депозиране на парични средства на индивидуални клиенти срещу издаване на лична спестовна книжка или друг подобен документ.

Средно срочни кредити
Кредити със срок за погасяване от една до три години.

Срок на валидност на карта
Периодът, през който банковата карта може да бъде използвана, посочен на самата карта  - последния ден на посочения месец от съответната година. При изтичането на срока на валидност, картодържателят получава подновена карта с нов срок на валидност. Издаваните в България дебитни карти обикновено са с валидност 2 или 3 години, а кредитните карти - 1 или 2 години.

Суифт (S.W.I.F.T.)
Глобална комуникационна междубанкова мрежа - Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications - за обмен на финансова информация по преводи, документарни акредитиви, инкаса, банкови гаранции, чекове, операции и др.

Суифт-код на банка
Код от 8 или 11 знака (съкр. от англ.  SWIFT BIC - SWIFT Bank Identifier Code), който е уникален за всяка банка, член на глобалната комуникационна междубанкова мрежа S.W.I.F.T.