Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Гарантиран кредит
Ангажимент, обезпечаващ редовното погасяване на кредит.

Гарантиран кредит
Ангажимент, обезпечаващ редовното погасяване на кредит.

Гаранция
Форма на обезпечение (гаранционно задължение) на банков кредит.

Главница по кредит
Чистият размер на дълга по кредит, разрешен от банка, без сумата на дължимите лихви.

Гудуил (GOODWILL)
"Цена на фирмата". Възниква при купуване на предприятие по пазарна цена и представлява превишение на покупната стойност на предприятието над балансовата стойност на активите му, която се отчита в баланса като нематериален актив.