Д Лизинг ЕАД
Други услугиЗастрахователни услуги за клиенти на "Д Лизинг", предоставяни от "Д Застрахователен брокер", част от групата на "Търговска банка Д" АД
  • Проучване на застрахователните потребностите на клиента
  • Анализ и избор на подходящ застрахователен продукт и застраховател в зависимост от конкретните нужди на клиента
  • Изготвяне на искане за оферта към конкретен застраховател/застрахователи
  • Разработване на специализирани програми и договаряне на преференциални условия за застраховане на активи, ползвани на лизинг от Д Лизинг, както и осигуряване на преференциални условия за застраховане на клиента след изтичане на лизинговия му договор;
  • Сключване на застрахователни договори за лизингови активи в съответствие с договорените програми и условия на лизингодателя или съобразени със специфичните изисквания и потребности на лизингополучателя, мониторинг и навременно подновяване при тяхното изтичане, проследяване падежите на поредни вноски
  • Съдействие при настъпване на застрахователно събитие;
  • Издаване на пълномощни за получаване на застрахователно обезщетение при частични щети;
  • Събиране и окомплектоване на документи във връзка с настъпили тотални щети и кражби на лизингови активи
  • Консултация и съдействие при решаване на въпроси със забавени или отказани за изплащане щети от страна на застраховател;
"Д Застрахователен брокер" ЕООД
BIC код: DEMIBGSF
IBAN:      BG**DEMI
Помощ при застрахователно събитие на телефон 02 46 41 139, 149