Кредити с гаранция от НГФ и ОГФ
Гаранционна схема за сектор "Рибарство"

Гаранционна схема в подкрепа на предприятия от сектор рибарство


"Търговска банка Д" АД и Националният гаранционен фонд, част от групата на Българската Банка за Развитие, подписаха споразумение за подпомагане изпълнението на проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007-2013 г.
От гаранциите на НГФ могат да се възползват само бенефициенти по следните оси/мерки на Оперативната програма:
 • Мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност;
 • Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата;
 • Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми;
 • Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура;
 • Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и покрити лодкостоянки;
 • Приоритетна ос № 4 Устойчиво развитие на рибарските области.
 • Основни параметри:
 • Гаранции за инвестиционни кредити и кредити за оборотен капитал за лица със сключени договори за отпускане на безвъзмездна помощ по Оперативна Програма за Развитие на сектор „Рибарство“. Контра-гаранции по банкови гаранции за авансови плащания към бенефициенти по програмата;
 • Гаранционно покритие: до 80% от размера на кредита и банковите гаранции за авансови плащания;
 • Максимална сума по гаранции за един кредитополучател и свързани с него лица: за микро, малки и средни предприятия до 3 000 000 лв.;
 • Срок за включване на кредити в гарантирания портфейл: до 30.09.2015 г.;
 • Срок на гаранциите: до 10 години;
 • Валута: BGN и EUR;
 • Без такси за използване на гаранцията;
Повече информация може да получите от офисите на Д Банк.