Гаранции
Гаранция за авансови плащания

Сфера на приложение: При външнотърговска дейност, вътрешнотърговски обмен, търговия и индустрия.

Цел: Да се предотвратят искове от страна на купувача към продавача за възстановяване на авансовите плащания от страна на купувача по договорната цена, платени преди доставката на стоките (или авансови плащания за цялата договорна цена – в случай че продавача не успее да изпълни изцяло договорните си задължения).

Сума на гаранцията: Сумата на вноските или авансови плащания.

Срок: Срокът на доставка на стоките или услугите увеличен с предварително уточнен срок (например 15 дни).