Гаранции
Гаранция за обезпечение по кредит

Сфера на приложение: При всякакви кредитни сделки.

Цел: Подсигуряване срещу искове от страна на отдаващия срещу задължения по кредит (заем и др.), които не са били погасени в съответствие с условията по договора.

Сума на гаранцията: Сумата на кредита с включени лихви разходи.

Срок: Падежът на кредита, увеличен с предварително уговорен срок (например 15 дни).