Лихвен бюлетин, методика
Начало Лихвен бюлетин, методика

lihven_procent


БЮЛЕТИНИ ЗА ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ И МЕТОДИКА


Уважаеми клиенти,

За периода от 1-ви март до 31-ви август 2017 г. (за 6-месечен SOFIBOR и 6-месечен EURIBOR) и от от 1-ви март 2017 до 28 февруари 2018 г. (за 12-месечен EURIBOR) Банката работи със следните стойности на референтни индекси при кредити за физически лица:

  • 6-месечен SOFIBOR: +0,291
  • 6-месечен EURIBOR:  -0,238
  • 12-месечен EURIBOR: -0,113
При отрицателна стойност на индекса се прилага стойност 0 (нула) по кредити за физически лица, сключили договор за кредит след 23 юли 2014 г., съгласно одобрената Методика за определяне на референтен лихвен процент по кредити за физически лица. По кредитите отпуснати преди тази дата, се прилага конкретната отрицателна стойност.

От  2-ри май 2017 г. влизат в сила нови лихвени нива по договорите за депозити и безсрочни сметки, сключени на и след тази дата, за физически лица, а от 30 март 2017 г. по договoрите за спестовните продукти за бизнес клиенти, сключени на тази дата и след нея, като за договорите, сключени до тази дата, ще важат досегашните лихвени проценти до изтичане на срока на съответния депозитен продукт.

Можете да се запознаете с новите лихвени условия от публикуваните по-долу Лихвени бюлетини или в нашите офиси:


Лихвени бюлетини за депозити и сметки на индивидуални клиенти:

Архив:Лихвени бюлетини за депозити и сметки на бизнес клиенти:

Архив:


Методика за референтен лихвен процент по кредити за индивидуални клиенти - 2014 г.

Методика за базисни лихвени проценти - 2008 г.

Архив на пазарните индекси на 6М SOFIBOR, 6M EURIBOR и 12M EURIBOR