Гаранции и акредитиви
Акредитиви

Akreditivi Aкредитивът е форма на плащане, при което една банка неотменяемо се ангажира да плати определена сума на лице, наречено бенефициент, срещу представяне на документи, съответстващи на акредитивните условия и срокове.

Банката предлага на своите клиенти висококвалифицирана консултация в областта на документарните раплащания, в т.ч. и по отношение на акредитивите – предпоставка за минимизиране на рисковете както за продавача (износителя), така и за купувача (вносителя).

Банката работи с всички видове акредитиви:

потвърдени

прехвърляеми

револвиращи

стенд-бай и т.н.


Акредитивът е особено подходяща форма на плащане, когато контрагентите по външнотърговския договор не се познават добре и изпитват взаимно недоверие помежду си. Международните унифицирани правила за акредитивите са познати и признати в целия свят и са конструирани по начин, еднакво защитаващ интересите на вносителя и износителя.

Банката предлага изгодна услуга за българските износители - бенефициенти по акредитиви, платими чрез отложено плащане, примерно 3, 6 или 9 месеца след определена дата (обикновено датата на транспортния документ). В такива случаи ТБД АД негоцира (сконтира) вземането по акредитива и българският износител ще получи своите пари в рамките на 2-3 дни от датата на представяне на документите по износа в банката издател. Сделката се оформя като кредитна. За повече информация по темата не се колебайте да се свържете с най-близкия клон на банката.

Нареждане за откриване на акредитив