Кредит - овърдрафт
Овърдрафт с парично обезпечение

Ако имате спестявания и не искате да нарушавате депозита си, за да реализирате плановете си, предлагаме Ви овърдрафт, обезпечен с парични средства.
Можете да усвоявате и погасявате суми многократно в договорения срок, за който е разрешен овърдрафта.
Предимства:
 • Удобно:
 • лесен достъп до допълнителни средства за текущи нужди при временен недостиг на пари, управлявайки гъвкаво Вашите финанси – купувате тогава, когато е необходимо и плащате лихва само върху усвоената сума по кредита,
 • ползвате овърдрафта чрез дебитната си карта Maestro или MasterCard, издадена от Д Банк и разполагате с пари на всяко място и по всяко време - при теглене от банкомат или при плащане през ПОС терминал.
 • Изгодно:
 • не нарушавате срока по депозитната си сметка и получавате пълния размер на лихвата по него,
 • по-ниска фиксирана лихва за 1 година,
 • плащате лихва единствено за дните, в които използвате сумата и само върху използваната сума.
 • Бързо:
 • улеснена процедура за отпускане на кредита,
 • с постъпване на сума по Вашата сметка  задълженията се погасяват автоматично.
 • Срок на погасяване: до 12 месеца, с възможност за подновяване
 • Валута на кредита - левове, евро или щатски долари
 • За кого се отнася: за български и чустрестранни граждани.Параметри:
 • Лихвени условия: лихвеният процент се формира като сума от лихвата по депозираните средства и фиксирана надбавка в размер на 2,50%
 • Максимален размер – в зависимост от размера на заложения от Вас депозит.
 • до 90% от размера на  депозита в левове и евро и
 • до 75% от размера на депозита в щатски долари.
 • Срок на погасяване: до 12 месеца, с възможност за подновяване.
 • Валута на кредита: левове или евро
 • Обезпечение:  залог на парични средства по депозитна, разплащателна, спестовна или специална обезпечителна сметка в Банката, като средствата по нея се блокират за срока на кредита.Такси и комисиони:

 • Такса за проучване и одобрение на овърдрафт - 1% , мин. 10 лв.
 • Месечна такса за обслужване на платежна сметка за кредита – 0.90 лв. месечно.
 • Всички останали такси са съгласно Тарифата на Банката за такси и комисиони.
Необходими документи:
 1. Искане за кредит-овърдрафт,
 2. Декларация във връзка с искането за овърдрафт,
 3. Лична карта на кредитоискателя.

Актуално към м. октомври 2017 г.