Кредити
Начало Твоят бизнес Кредити Кредити по ПРСР
Кредити по ПРСР

За успешния Ви земеделски бизнес Д Банк Ви предлага два нови и конкурентни кредита за фирми и бенефициенти, одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР/Програмата) за новия програмен период 2014 - 2020 г.:

 • Инвестиционен кредит за финансиране на европейски проекти по сключени договори с ДФЗ по ПРСР 2014 – 2020 г. и
 • Мостови кредит за разплащане на ДДС.
 
Подходящи са всички проекти, съгласно одобрената Програма за 2014-2020 г., с приоритет на следните подмерки:
 • Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 • Подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“.

Предимства:
 • висок процент на финансиране на инвестицията - до 90% от стойността на инвестиционния проект (без ДДС) и финансиране до 100% при предоставяне на допълнително обезпечение;
 • минимален размер на самоучастие – 10%;
 • възможност за финансиране на разплащането на ДДС;
 • преференциални лихви и такси;
 • финансиране на дружества без бизнес история;
 • дълъг срок на усвояване и погасяване  според вида на инвестицията;
 • валута на кредита - национална и чуждестранна валута;
 • издължаване на кредита  - при гъвкав погасителен план, съобразно сезонния характер на бизнеса;

Кой може да кандидатства:
 • Земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда).
 • Допуска се финансиране на дружества/земеделски производители без финансова и бизнес история, при условие че по исканото финансиране са осигурени платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които отговарят на изискванията на Банката и солидарно ще гарантират обслужването на кредита.

Изисквания към кандидатите:
 • минимум 12 месеца бизнес история,
 • финансиране на новосъздадени дружества/земеделски производители, но с условие за осигуряване на платежоспособни трети лица (ФЛ и/или ЮЛ), които солидарно да гарантират обслужването на кредита,
 • наличие на сключен договор с ДФЗ по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
 • възраст между 21 и 65 години за ЕТ, лица със свободна професия или земеделски производители, към крайната дата за погасяване на задължението.
Повече информация за кредитите на „Д Банк” по ПРСР можете да получите от най-близкия ни офис до Вас.

Онлайн искане за кредит