Овърдрафт
Стандартен овърдрафт
С кредит-овърдрафт по картовата Ви сметка в нашата Банка Вие можете многократно да превишавате наличните средства по сметката си до предварително определен лимит. Ползваният кредит се погасява от бъдещите Ви постъпления по сметката Ви и Вие отново можете многократно да усвоявате и погасявате суми в договорения срок, за който е разрешен овърдрафта.Предимства
 • Удобно:
        - лесен достъп до допълнителни средства при временен недостиг на пари, управлявайки  гъвкаво Вашите финанси - купувате тогава, когато е необходимо и плащате лихва само върху усвоената сума по кредита,
        - ползвате овърдрафта чрез дебитната си карта Maestro или MasterCard, издадена от Д Банк  и разполагате с пари на всяко място и по всяко време при теглене от банкомат или при плащане през ПОС терминал,
 • Изгодно:
        - плащате лихва единствено върху усвоената сума за дните, в които сте я използвали,
        - изгодни и прозрачни лихвени условия с  фиксирана лихва за две години,
 • Бързо - улеснена процедура за отпускане на кредита.
 • Срок на погасяване: до 24 месеца, с възможност за подновяване
 • За кого се отнася: за български граждани, които живеят и получават доходите си в страната.Параметри:

 • Лихвени условия:  фиксирана лихва за срока на овърдрафта съгласно Лихвения бюлетин по кредити за физически лица.
 • Максималният размер е в зависимост от Вашия нетен доход - до три работни заплати, като Ви предсотавяме възможност да ползвате овърдрафт и при доход от пенсия.
 • Срок на погасяване - до 24 месеца, с възможност за подновяване.
 • Обезпечение - залог върху работна заплата или пенсия по сметка в Банката.
Такси и комисиони
 • Такса за проучване и одобрение на овърдрафт - 1% , мин. 10 лв.
 • Всички останали такси са съгласно Тарифата на Банката за такси и комисиони.
 • Необходими документи:
 1. Искане за кредит-овърдрафт;
 2. Декларация във връзка с искане за овърдрафт;
 3. Съгласие за превод на РЗ /Удостоверение за доход на кредитоискателя.
 4. Лична карта на кредитоискателя.
ГПР ще възлиза на 15,50%, ако сте усвоили изцяло и за целия срок овърдрафта в размер на 2000 лв., предоставен за срок от 1 година и погасен с 12 равни месечни вноски, с включени такси и комисиони и при фиксирана лихва от 14%. Общата дължима сума ще бъде 2310,80 лв., при условна месечна вноска от 60,00 лв.