Кредит - овърдрафт
Стандартен овърдрафт
DBank_Cards_banner_90_100С кредит-овърдрафт по картовата Ви сметка в нашата Банка Вие можете многократно да надвишавате наличните средства по сметката си до предварително определен лимит. Ползваният кредит е обезпечен и се погасява (изцяло или частично) от бъдещите Ви доходи и Вие отново можете да усвоявате нови суми в рамките на срока, за който е разрешен овърдрафта.

Предимства
 • Удобно:
        - лесен достъп до допълнителни средства за текущи нужди при временен недостиг на пари, управлявайки   гъвкаво Вашите финанси - купувате тогава, когато е необходимо и плащате лихва само върху усвоената сума по кредита,
        - ползвате овърдрафта чрез дебитната си карта Maestro или MasterCard, издадена от Д Банк  и разполагате с пари на всяко място и по всяко време при теглене от банкомат или при плащане през ПОС терминал,
 • Изгодно:
        - плащате лихва единствено върху използваната сума,
        - изгодни и прозрачни лихвени условия с  фиксирана лихва,
        - без такса при предсрочно погасяване
 • Бързо - улеснена процедура за отпускане на кредита.
 • Срок на погасяване: до 24 месеца, с възможност за подновяване
 • За кого се отнася: за български граждани, които живеят и получават доходите си в страната.


Параметри:

 • Лихвени условия:
 • фиксирана лихва за срока на овърдрафта съгл. Лихвения бюлетин по кредити за физически лица,
 • лихвата е дължима месечно на всяка падежна дата и се начислява ежедневно върху реално ползваната сума, без да се капитализира.
 • Максимален размер – в зависимост от официално доказания Ви, средномесечен нетен доход за последните шест месеца, намален с вноските по дължими кредити:
 • до три работни заплати
 • до една пенсия
 • Обезпечение - залог върху заплата, пенсия или постъпления по сметки в Банката
 • Усвояване - по картова сметка, многократно, изцяло или на части за срока на овърдрафта
 • Погасяване - автоматично при постъпване на суми по сметката Ви, като погасите всички задължения на датата на падеж.


Такси и комисиони

 • Такса за проучване и одобрение на овърдрафт - 1% , мин. 10 лв.
 • Месечна такса за обслужване на платежна сметка за кредита – 2 лв. месечно.
 • Всички останали такси са съгласно Тарифата на Банката за такси и комисиони.
 • Необходими документи:
 1. Искане за кредит-овърдрафт;
 2. Декларация във връзка с искане за овърдрафт;
 3. Съгласие за превод на РЗ /Удостоверение за доход на кредитоискателя.
 4. Лична карта на кредитоискателя.