Кариери
Начало Кариери Свободни позиции
Свободни позиции
"Търговска Банка Д“ АД стои стабилно на пазара вече близо 20 години и се развива интензивно под влияние на ежедневните промени и предизвикателства в банковия сектор. Придържайки се към добрите международни практики, Д Банк се стреми да предоставя на своите клиенти най-високо ниво на обслужване. Приоритет на Банката в областта на човешките ресурси е да бъде предпочитан работодател в България и да привлича и задържа най-способните служители, притежаващи висок професионализъм и изявени личностни качества, за да създаде екип от хора, мотивирани да бъдат най-добрите.


Специалист обслужване и продажби за финансов център в гр. София

Основни задължения:
 • Познава добре продуктите на Банката;
 • Извършва проактивни и активни продажби на банкови продукти както на настоящи, така и на потенциални клиенти, вкл. кредити на индивидуални клиенти - потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти;
 • Извършва ежедневни операции по обслужване клиентите на Банката с банкови продукти и услуги;
 • Открива и обслужва банкови сметки на юридически и физически лица;
 • Извършва безкасово покупко-продажба на валута;
 • Извършва операции по усвояване и погасяване на кредити;
 • Приема документи и подава заявки за издаване на дебитни и кредитни карти и тяхното обслужване;
 • Предлага и други банкови услуги.
Подходящите кандидати притежават:
 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Професионален опит минимум 1 година на подобна длъжност в банкова институция;
 • Владеенето на чужд език е предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Отлични комуникативни и продажбени умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност, лоялност, организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 13.09.2017 г.


Кредитен специалист малък бизнес за финансов център в гр. София

Основни задължения:
 • Отговаря за привличането, обслужването и кредитирането на клиенти-юридически лица;
 • Събира информация за съществуващи и нови клиенти - малки фирми, проучва потребностите им от финансиране, представя и предлага подходящите кредитни и други банкови продукти и услуги на банката;
 • Комплектова и обработва необходимите документи за кредитиране, анализира кредитните сделки, изготвя предложения за кредитиране до съответните органи в банката;
 • Извършва дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
 • Минимум 1 година професионален опит в банка в областта на кредитирането на фирми
 • Добри комуникативни и продажбени умения
 • Много добри аналитични умения
 • Умение за работа в екип
 • Владеенето на английски език е предимство
 • Компютърна грамотност
Срок за кандидатстване за тази позиция: 13.09.2017 г.


Консултант продажби физически лица за Финансов център в гр. София

Основни задължения и отговорности за позицията:

 • Активно участва в привличането и обслужването на клиенти – физически лица;
 • Събира информация за съществуващи и нови клиенти, проучва потребностите им от финансиране, представя и предлага подходящите кредитни и други банкови продукти и услуги на банката - потребителски кредити, жилищни, ипотечни, овърдрафти, кредитни карти и др.;
 • Комплектова и обработва необходимите документи за кредитиране, анализира кредитните сделки, изготвя предложения за кредитиране до съответните органи в банката;
 • Извършва дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите;
 • Упражнява контрол по регистрирането на клиентите в електронната клиентска картотека на финансовия център и правилното откриване на банкови сметки на физически и юридически лица;
 • Извършва последващ контрол проверка върху всички операции – платежни документи на всички служители съгласно вътрешно - нормативната уредба на Банката.
Подходящите кандидати притежават:
 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Минимум 2 години професионален опит в банка в областта на кредитирането на физически лица;
 • Отлични комуникативни и продажбени умения;
 • Много добри аналитични умения;
 • Умение за работа в екип;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 13.09.2017 г.


Главен експерт, информационно осигуряване в отдел "ИТ операции", ЦУ

Основни задължения:
 • Администрира и осигурява достъпа до информационните системи в Банката;
 • Следва и изпълнява процедурите по дневното, месечното и годишното приключване на основната банкова информционна система;
 • Оказва методическа помощ на всички служители от структурните звена на Банката по въпросите, свързани с банковите информационни системи;
 • Извършва дейности по инсталирането и поддръжката на актуалните версии на приложните системи, използвани от Банката;
 • Участва в процеса по управление на изменения в приложните системи, използвани в Банката, като изготвя задания и технически спецификации;
 •  Оказва методическа помощ на външните вендори при дефиниране на бъдещи разработки в приложната инфраструктура на Банката;
 • Участва при разработването, модифициране и внедряване на нови проекти.

Изисквания:

 • Висше образование - техническо, математика, компютърни науки или информатика;
 • Допълнителна квалификация по икономическа специалност ще се счита за предимство;
 • Професионален опит - не по-малко от една година в областта на администрирането на банкови приложения;
 • Опит в работата с база данни SQL/ORACLE, ETLs, BI;
 • Опитът, свързан с участие в проекти в банковата сфера като DWH, CRM и др., е предимство;
 • Опит свързан с познаване на банкови процеси;
 • Много добро работно ниво на писмен и говорим английски език;
 • Умения за работа в екип.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 13.09.2017 г.


Главен експерт Корпоративно банкиране в Регионален център - София

Основни задължения:
 • Aктивно участва и инициира привличането и обслужването на корпоративни клиенти;
 • Събира информация за съществуващи и нови клиенти - фирми, проучва потребностите им от финансиране, представя и предлага подходящите кредитни и други банкови продукти и услуги на банката;
 • Комплектова и обработва необходимите документи за кредитиране, анализира кредитните сделки, изготвя предложения за кредитиране до съответните органи в банката;
 • Извършва дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Минимум 3 години професионален опит в банка в областта на фирменото кредитиране;
 • Добри комуникативни и продажбени умения;
 • Много добри аналитични умения;
 • Умение за работа в екип;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 13.09.2017 г.


Eксперт Проблемни кредити на физически лица, дирекция "Просрочени и проблемни кредити", ЦУ

Основни задължения:
 • Управлява собствен портфейл от проблемни кредити на корпоративни клиенти и свързаните с тях физически лица;
 • Пряко участва и координира комуникацията между различни звена в Банката във връзка с дейностите по контрола и управлението на проблемни кредити;
 • Участва в срещи с клиенти, с цел подобряване позицията на Банката и осигуряване на възстановяване на вземанията;
 • Осъществява контрол и преценка на обезпеченията и бизнеса на клиента по места;
 • Пряко участва в процесите на оценка, класификация и провизиране на рисковите експозиции, за които отговаря;
 • Активно участва в анализа на състоянието и предложението за план за действие по всяка една от кредитните експозиции;
 • Инициира предложения и действия с цел за защита и съхраняване обезпеченията на Банката и тяхната стойност;
 • Изготвя становища и предложения за предоговаряне, преструктуриране, предсрочна изискуемост на кредити в проблемно управление;
 • Подготвя месечна информация и докладва на Директор дирекция за развитието, предприетите действия и постигнатите резултати по проблемните експозиции, за които отговаря;
 • Осъществява контрол върху коректното отразяване на системната информация за кредити в проблемно управление;
 • Участва в изготвянето на проекти за вътрешни нормативни актове, свързани с управлението на проблемни кредити;
 • Участва в обучението на нови членове на екипа, за които му е възложено да отговаря.

Изисквания:

 • Висше икономическо или юридическо образование;
 • Минимум 3 години трудов стаж на сходна позиция в банка;
 • Организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност и лоялност;
 • Отлични комуникативни и аналитични умения;
 • Потенциал за работа в екип и обучение на младши членове на екипа;
 • Шофьорска книжка и готовност за пътуване;
 • Владеенето на английски език е предимство.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 11.09.2017 г.


Юрисконсулт в дирекция Правна, ЦУ, София

Основни задължения:
 • Изготвя правни становища по кредитни сделки;
 • Изготвя/съгласува проекти на договори;
 • Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. документи;
 • Представлява Банката пред нотариуси, ЦРОЗ и др.;
 • Изготвя становища преди усвояване на кредити;
 • Участва в комитети, работни групи и др., съобразно вътрешните правила на Банката.

Изисквания:

 • Минимум 2 години юридически стаж като юрисконсулт в Правен отдел или дирекция в кредитна институция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностойностен;
 • Висше образование, специалност „Право”, с придобита юридическа правоспособност;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа с компютър;
 • Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 11.09.2017 г.


Експерт "Труд и работна заплата" в Дирекция "Управление на човешките ресурси", ЦУ

Основни задължения:
 • Изчисляване на трудовите възнаграждения, обработка на отпуски, изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулации и документи за НАП;
 • Комуникация с НОИ, НАП, ГИТ, НСИ, Служба по трудова медицина, здравно-осигурителна компания и животозастрахователно дружество;
 • Администриране на трудово-правните отношения със служителите - изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори и др.;
 • Поддържане на трудовите досиета на служителите и на електронната база данни;
 • Изготвяне на различни списъци, справки и удостоверения относно персонала на Банката.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция;
 • Отлично познаване на трудовото и осигурително законодателство;
 • Опит в работата с програмен продукт за работната заплата и човешките ресурси "Аладин" е предимство;
 • Компютърна грамотност - MS Office, специализиран софтуер за ТРЗ;
 • Работно ниво на владеене на английски език е предимство;
 • Умение за спазване на стриктна конфиденциалност;
 • Умения за работа в екип, прецизност, коректност и експедитивност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 28.08.2017 г.


Специалист обслужвне и продажби за финансов център в гр. София

Основни задължения:
 • Познава добре продуктите на Банката;
 • Извършва проактивни и активни продажби на банкови продукти както на настоящи, така и на потенциални клиенти, вкл. кредити на индивидуални клиенти - потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти;
 • Извършва ежедневни операции по обслужване клиентите на Банката с банкови продукти и услуги;
 • Открива и обслужва банкови сметки на юридически и физически лица;
 • Извършва безкасово покупко-продажба на валута;
 • Извършва операции по усвояване и погасяване на кредити;
 • Приема документи и подава заявки за издаване на дебитни и кредитни карти и тяхното обслужване;
 • Предлага и други банкови услуги.

Изисквания:


 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Професионален опит минимум 1 година на подобна длъжност в банкова институция;
 • Владеенето на чужд език е предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Отлични комуникативни и продажбени умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност, лоялност, организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 01.09.2017 г.


Директор на Финансов център Казанлък

Основни задължения:
 • Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на финансовия център за изпълнение целите и задачите на Банката в района на действие на финансовия център;
 • Установява и разширява бизнеса на Банката в района на действие на финансовия център чрез развитие и прилагане на маркетингови стратегии;
 • Управлява и координира маркетинга, ликвидните операции, счетоводната дейност, провежда и ръководи влогонабирателната и кредитната политика, спазвайки вътрешнобанковите правила и политика, както и българското законодателство;
 • Представлява Банката пред съществуващи и нови клиенти и поддържа добри и дългосрочни взаимоотношения с тях;
 • Отговаря за обучението и развитието на своя екип.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Минимум 5 години професионален ръководен опит в банка;
 • Управленски умения и умения за водене на преговори;
 • Добри комуникативни и продажбени умения;
 • Много добра способност да убеждава и да предлага продуктите на Банката;
 • Енергичност, позитивност и висока мотивация за работа;
 • Умения за работа в екип, създаване и поддържане на добри колегиални взаимоотношения;
 • Отговорност, лоялност, организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност;
 • Работа под напрежение и в кратки срокове;
 • Владеенето на английски и/или турски език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 23.08.2017 г.


Експерт в отдел IT Helpdesk /по замествне/

Основни задължения:
 • Общо познаване на ИТ Инфраструктурата на организацията , нейните елементи при обслужване на бизнес процесите;
 • Обслужва ИТ процеса Incident Management, като част от Service Desk на ИТ, обслужван от системата за IT Help Desk;
 • Осъществява ниво 1 на поддръжка на вътрешни клиенти при проблеми в ИТ средата/ банкови системи, крайни работни станции, комуникации и общи въпроси/;
 • Осъществяване на клиентско обслужване на клиенти на Банката ползващи услуги предлагани по електронен път, Онлайн банкиране;
 • Управлява инциденти, възникнали в ИТ средата на Банката съгласно утвърдени правила – регистрация, разрешаване на инциденти, пренасочване към ниво 2 на поддръжка.

Изисквания:

 • Образование в областта на Информационни технологии;
 • Опит при обслужване на клиенти ще се счита за предимство;
 • Професионален опит - не по-малко от една година в областта на ИТ поддръжка на вътрешни и външни клиенти;
 • Опит в работата със системи, обслужващи Service Desk, високо ниво на компютърна грамотност, общи познания относно езици за програмиране, бази данни и хардуер;
 • Опитът, свързан с участие в ИТ проекти в банковата сфера като Изграждане на Service Desk, Incident and Problem Management процеси, е предимство;
 • Опит, свързан с познаване на банкови процеси и ИТ инфраструктура, която ги обслужва;
 • Много добро работно ниво на писмен и говорим английски език, оперативност, бърза реакция, аналитично мислене, коректност, учтивост;
 • Умения за работа в екип.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 16.08.2017 г.Стажант за сегменти "Малък бизнес" и "Корпоративно банкиране" в Централно управление

Предлагаме ти индивидуален стаж за период от един до три месеца по твой избор, с пълна заетост в рамките на работния ден, в периода в Централно управление на Банката.

Чрез Стажантската програма на Д Банк имаш възможност:
 • Да придобиеш практически опит в банковата сфера;
 • Да си част от професионален екип с дългогодишен опит в банковия сектор;
 • Да се запознаеш с основните моменти при изготвянето на финансов анализ и изготвянето на мотивирани становища относно одобрението на кредитните сделки;
 • Да участваш в решаването на различни казуси и в изпълнението на разнообразни задачи от ежедневната работа на дирекцията;
 • Да изградиш корпоративно поведение в реална бизнес среда.

За да се присъединиш към нашата Стажантска програма трябва:

 • Да си студент III-ти или IV-ти курс или наскоро да си завършил своето образование;
 • Да притежаваш висока мотивация и желание за придобиване на нови знания и умения;
 • Да си екипен играч, който проявява сериозно и отговорно отношение към поставените му задачи;
 • Да си инициативен и да приемаш новите предизвикателства с усмивка;
 • Да притежаваш висока компютърна грамотност и да владееш английски език.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 01.09.2017 г.


Стажант банкиране на дребно в клонова мрежа в гр. София

Предлагаме ти индивидуален стаж за период от един до три месеца по твой избор, с пълна заетост в рамките на работния ден, в централния финансов център на Банката в гр. София.

Чрез Стажантската програма на Д Банк имаш възможност:
• Да придобиеш практически опит в банковата сфера;
• Да си част от професионален екип с дългогодишен опит в банковия сектор;
• Да се запознаеш с продуктите и услугите на Банката и цялостната дейност на финансовите ни центрове;
• Да се научиш на основните продажбени методи и практики;
• Да участваш в решаването на различни казуси и в изпълнението на разнообразни задачи от ежедневната работа на финансовия център;
• Да изградиш корпоративно поведение в реална бизнес среда.

За да се присъединиш към нашата Стажантска програма трябва:
• Да си студент III-ти или IV-ти курс или наскоро да си завършил своето образование;
• Да притежаваш висока мотивация и желание за придобиване на нови знания и умения;
• Да си екипен играч, който проявява сериозно и отговорно отношение към поставените му задачи;
• Да си инициативен и да приемаш новите предизвикателства с усмивка;
• Да притежаваш висока компютърна грамотност и да владееш английски език.

Срок за кандидатстване по тази обява: 01.09.2017 г.Необходими документи за кандидатстване:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография с актуална снимка.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка на ел. поща hr@dbank.bg.

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.