Кариери
Начало Кариери Свободни позиции
Свободни позиции
"Търговска Банка Д“ АД стои стабилно на пазара вече близо 20 години и се развива интензивно под влияние на ежедневните промени и предизвикателства в банковия сектор. Придържайки се към добрите международни практики, Д Банк се стреми да предоставя на своите клиенти най-високо ниво на обслужване. Приоритет на Банката в областта на човешките ресурси е да бъде предпочитан работодател в България и да привлича и задържа най-способните служители, притежаващи висок професионализъм и изявени личностни качества, за да създаде екип от хора, мотивирани да бъдат най-добрите.

Юрисконсулт в дирекция Правна, ЦУ, София

Основни задължения:
 • Изготвя правни становища по кредитни сделки;
 • Изготвя/съгласува проекти на договори;
 • Изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. документи;
 • Представлява Банката пред нотариуси, ЦРОЗ и др.;
 • Изготвя становища преди усвояване на кредити;
 • Участва в комитети, работни групи и др., съобразно вътрешните правила на Банката.

Изисквания:

 • Минимум 2 години юридически стаж като юрисконсулт в Правен отдел или дирекция в кредитна институция или друг стаж, който може да бъде оценен като равностойностен;
 • Висше образование, специалност „Право”, с придобита юридическа правоспособност;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Умения за работа с компютър;
 • Отлични комуникативни умения и умения за работа в екип.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 04.07.2017 г.


Експерт разплащания в местна и чуждестранна валута, ЦУ, София

Основни задължения:
 • Обработва и осчетоводява получени и изпратени свободни преводи в местна и чуждестранна валута;
 • Проучване и водене на кореспонденция с цел равнения на вътрешнобанковите и междубанковите разчети;
 • Подготвя за експорт и импорт XML съобщения;
 • Консултира служители на ФЦ на Банката по въпроси, свързани с разплащания в местна и чуждестранна валута;
 • Стандартизиране на документите и контрол на изпълнението на процедурите, регулиращи дейността по извършване на разплащания в местна и чуждестранна валута;
 • Комплектоване, класиране и съхранение на досиета с кореспонденция по левови и валутни преводи до предаването им в архив на Банката;
 •  Изпълнява ежедневните, основни стъпки от обработката на разплащанията съгласно политиките и процедурите на Банката и българското законодателство;
 • Въвежда операциите в системата своевременно и точно;
 • Участва в разработването на Вътрешни правила на Банката;
 • Получава всички необходими одобрения на етапите, които се изискват при ежедневните операции съгласно политиките и процедурите на Банката;
 • Изготвя становища, справки и докладни записки до Директора на дирекция „Операции и кредитна администрация” по поставени задачи;

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Професионален опит в банка или друга финансова институция се счита за предимство;
 • Добро познаване на всички закони и разпоредби, свързани с разплащания в местна и чуждестранна валута;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност (MS Office).
Срок за кандидатстване за тази позиция: 04.07.2017 г.


Кредитен специалист (физически лица) за финансов център в гр. София

Основни задължения:
 • Активно участва в привличането и обслужването на клиенти – физически лица;
 • Събира информация за съществуващи и нови клиенти, проучва потребностите им от финансиране, представя и предлага подходящите кредитни и други банкови продукти и услуги на банката - потребителски кредити, жилищни, ипотечни, овърдрафти, кредитни карти и др.;
 • Комплектова и обработва необходимите документи за кредитиране, анализира кредитните сделки, изготвя предложения за кредитиране до съответните органи в банката;
 • Извършва дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите.

Изисквания:

 • Минимум 2 години професионален опит в банка в областта на кредитирането на физически лица;
 • Отлични комуникативни и продажбени умения;
 • Много добри аналитични умения;
 • Умение за работа в екип;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 28.06.2017 г.


Експерт в отдел "Финансова отчетност", ЦУ

Основни задължения:
 • Участва в изготвянето на Годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на банката/групата;
 • Участва в изготвянето на различни видове отчети във връзка с целите на надзора и регулациите на БНБ;
 • Участва в прилагането на регулаторни изисквания по европейски регламент и директиви;
 • Участва в автоматизирането на отчети за целите на вътрешната отчетност на банката, надзора и регулациите на БНБ;
 • Участва в разработването на Вътрешни правила на Банката

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, квалификационна степен „Магистър“;
 • Минимум 2 години професионален опит в банка на сходна позиция;
 • Добро познаване на всички закони и разпоредби, свързани с банковата дейност и наредби на БНБ;
 • Добро познаване на европейските регулаторни изисквания;
 • Oтлични комуникативни и аналитични умения;
 • Способност за работа под напрежение и в кратки срокове;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 23.06.2017 г.


Експерт "Труд и работна заплата" в дирекция УЧР

Основни задължения:
 • Изчисляване на трудовите възнаграждения, обработка на отпуски, изготвяне на ведомости за заплати, рекапитулации и документи за НАП;
 • Комуникация с НОИ, НАП, ГИТ, НСИ, Служба по трудова медицина, здравно-осигурителна компания и животозастрахователно дружество;
 • Администриране на трудово-правните отношения със служителите - изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване на трудови договори и др.;
 • Поддържане на трудовите досиета на служителите и на електронната база данни;
 • Изготвяне на различни списъци, справки и удостоверения относно персонала на Банката.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция;
 • Отлично познаване на трудовото и осигурително законодателство;
 • Опит в работата с програмен продукт за работната заплата и човешките ресурси "Аладин" е предимство;
 • Компютърна грамотност - MS Office, специализиран софтуер за ТРЗ;
 • Работно ниво на владеене на английски език е предимство;
 • Умение за спазване на стриктна конфиденциалност;
 • Умения за работа в екип, прецизност, коректност и експедитивност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 19.06.2017 г.


Кредитен специалист (малък бизнес) за финансов център в гр. София

Основни задължения:
 • Отговаря за привличането, обслужването и кредитирането на клиенти-юридически лица;
 • Събира информация за съществуващи и нови клиенти - малки фирми, проучва потребностите им от финансиране, представя и предлага подходящите кредитни и други банкови продукти и услуги на банката;
 • Комплектова и обработва необходимите документи за кредитиране, анализира кредитните сделки, изготвя предложения за кредитиране до съответните органи в банката;
 • Извършва дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”
 • Минимум 1 година професионален опит в банка в областта на кредитирането на фирми
 • Добри комуникативни и продажбени умения
 • Много добри аналитични умения
 • Умение за работа в екип
 • Владеенето на английски език е предимство
 • Компютърна грамотност
Срок за кандидатстване за тази позиция: 16.06.2017 г.


Personal Assistant

Main Responsibilities:
 • Provide assistance and administrative support to managers on their daily activities;
 • Managing of the agenda and manager’s schedule;
 • Answer phone calls, enquiries and requests, and handling them properly;
 • Welcoming visitors and guests in appropriate manner;
 • Organize internal and external meetings with clients, partners and employees;
 • Organize business travels and accommodation;
 • Responsible for other administrative tasks.

Requirements:

 • University degree;
 • At least 1 year experience in a similar role;
 • Excellent organizational and communication skills;
 • Organized person with ability to prioritize tasks;
 • Ability to comply with strict confidentiality;
 • Very good level of English – both written and verbal;
 • Very good knowledge of MS Office.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 30.06.2017 г.


Необходими документи за кандидатстване:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография с актуална снимка.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка на ел. поща hr@dbank.bg.

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.