Кариери
Начало Кариери Свободни позиции
Свободни позиции
"Търговска Банка Д“ АД стои стабилно на пазара вече повече от 17 години и се развива интензивно под влияние на ежедневните промени и предизвикателства в банковия сектор. Придържайки се към добрите международни практики, Д Банк се стреми да предоставя на своите клиенти най-високо ниво на обслужване. Приоритет на Банката в областта на човешките ресурси е да бъде предпочитан работодател в България и да привлича и задържа най-способните служители, притежаващи висок професионализъм и изявени личностни качества, за да създаде екип от хора, мотивирани да бъдат най-добрите.


Директор на финансов център Велико Търново

Основни задължения:
 • Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на финансовия център за изпълнение целите и задачите на Банката в района на действие на финансовия център;
 • Установява и разширява бизнеса на Банката в района на действие на финансовия център чрез развитие и прилагане на маркетингови стратегии;
 • Управлява и координира маркетинга, ликвидните операции, счетоводната дейност, провежда и ръководи влогонабирателната и кредитната политика, спазвайки вътрешнобанковите правила и политика, както и българското законодателство;
 • Представлява Банката пред съществуващи и нови клиенти и поддържа добри и дългосрочни взаимоотношения с тях;
 • Отговаря за обучението и развитието на своя екип.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Минимум 3 години професионален ръководен опит в банка;
 • Управленски умения и умения за водене на преговори;
 • Добри комуникативни и продажбени умения;
 • Много добра способност да убеждава и да предлага продуктите на Банката;
 • Енергичност, позитивност и висока мотивация за работа;
 • Умения за работа в екип, създаване и поддържане на добри колегиални взаимоотношения;
 • Отговорност, лоялност, организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност;
 • Работа под напрежение и в кратки срокове;
 • Владеенето на чужд език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 17.05.2017 г.


Директор на финансов център Разград

Основни задължения:
 • Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на финансовия център за изпълнение целите и задачите на Банката в района на действие на финансовия център;
 • Установява и разширява бизнеса на Банката в района на действие на финансовия център чрез развитие и прилагане на маркетингови стратегии;
 • Управлява и координира маркетинга, ликвидните операции, счетоводната дейност, провежда и ръководи влогонабирателната и кредитната политика, спазвайки вътрешнобанковите правила и политика, както и българското законодателство;
 • Представлява Банката пред съществуващи и нови клиенти и поддържа добри и дългосрочни взаимоотношения с тях;
 • Отговаря за обучението и развитието на своя екип.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Минимум 3 години професионален ръководен опит в банка;
 • Управленски умения и умения за водене на преговори;
 • Добри комуникативни и продажбени умения;
 • Много добра способност да убеждава и да предлага продуктите на Банката;
 • Енергичност, позитивност и висока мотивация за работа;
 • Умения за работа в екип, създаване и поддържане на добри колегиални взаимоотношения;
 • Отговорност, лоялност, организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност;
 • Работа под напрежение и в кратки срокове;
 • Владеенето на чужд език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 16.05.2017 г.


Заместник Директор на финансов център София

Основни задължения:

При отсъствие на директора на финансовия център и съвместно с него:
 • Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на финансовия център за изпълнение целите и задачите на Банката в района на действие на финансовия център;
 • Установява и разширява бизнеса на Банката в района на действие на финансовия център чрез развитие и прилагане на маркетингови стратегии;
 • Управлява и координира маркетинга, ликвидните операции, счетоводната дейност, провежда и ръководи влогонабирателната и кредитната политика, спазвайки вътрешнобанковите правила и политика, както и българското законодателство;
 • Представлява Банката пред съществуващи и нови клиенти и поддържа добри и дългосрочни взаимоотношения с тях;
 • Отговаря за обучението и развитието на своя екип.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Минимум 3 години професионален ръководен опит в банка;
 • Управленски умения и умения за водене на преговори;
 • Добри комуникативни и продажбени умения;
 • Много добра способност да убеждава и да предлага продуктите на Банката;
 • Енергичност, позитивност и висока мотивация за работа;
 • Умения за работа в екип, създаване и поддържане на добри колегиални взаимоотношения;
 • Отговорност, лоялност, организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност;
 • Работа под напрежение и в кратки срокове;
 • Владеенето на чужд език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 16.05.2017 г.


Експерт "Финансова отчетност", ЦУ

Основни задължения:
 • Участва в изготвянето на Годишните индивидуални и консолидирани финансови отчети на банката/групата;
 • Участва в изготвянето на различни видове отчети във връзка с целите на надзора и регулациите на БНБ;
 • Участва в прилагането на регулаторни изисквания по европейски регламент и директиви;
 • Участва в автоматизирането на отчети за целите на вътрешната отчетност на банката, надзора и регулациите на БНБ;
 • Участва в разработването на Вътрешни правила на Банката.
Изисквания
 • Висше икономическо образование, квалификационна степен „Магистър“;
 • Минимум 2 години професионален опит в банка на сходна позиция;
 • Добро познаване на всички закони и разпоредби, свързани с банковата дейност и наредби на БНБ;
 • Добро познаване на европейските регулаторни изисквания;
 • Oтлични комуникативни и аналитични умения;
 • Способност за работа под напрежение и в кратки срокове;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Отлична компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 03.05.2017 г.


Главен експерт Управление на кредитния портфейл и методология на кредитния риск

Основни задължения:
 • Наблюдава и контролира размера на кредитния портфейл на Банката, покритието на капиталовите изисквания за кредитен риск, утвърдените кредитни лимити;
 • Участва в изготвянето на уведомления и отчети за надзорни цели – големи експозиции, риск от концентрация, собствени средства и Ливъридж, съгласно Регламент(ЕС)575/2013;
 • Участва в подготовката на анализи, създаване на модели и методи за количествено измерване на кредитния риск, на който е изложена Банката;
 • Участва в изготвяне на процедури, правила, политики и стратегии или съответните части от тях касаещи идентифициране, измерване и управление на кредитния риск.
Изисквания:
 • Висше икономическо образование, квалификационна степен „Магистър“;
 • Минимум 1 годинa опит на подобна позиция;
 • Познания в областта на банковите регулации и МСФО;
 • Предишен опит във финансовата отчетност е предимство;
 • Организирани и инициативни – способни сами да планират действията за изпълнение на поставените цели;
 • Отлични аналитични умения, организираност, както и умения за изпълнение на поставените задачи в максимално кратки срокове;
 • Отлично владеене на английски език;
 • Отлични умения с MS Office/Word, Excel, Access.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 28.04.2017 г.


Кредитен специалист - малък бизнес за Финансов център Христо Ботев, гр.София

Основни задължения:
 • отговаря за привличането, обслужването и кредитирането на клиенти-юридически лица;
 • събира информация за съществуващи и нови клиенти - малки фирми, проучва потребностите им от финансиране, представя и предлага подходящите кредитни и други банкови продукти и услуги на банката;
 • комплектова и обработва необходимите документи за кредитиране, анализира кредитните сделки, изготвя предложения за кредитиране до съответните органи в банката;
 • извършва дейности във връзка с отпускане, администриране и управление на кредитите.
Изисквания:
 • висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • минимум 1 година професионален опит в банка в областта на кредитирането на фирми;
 • добри комуникативни и продажбени умения;
 • много добри аналитични умения;
 • умение за работа в екип;
 • владеенето на английски език е предимство;
 • компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 02.05.2017 г.


Банков касиер в ИРМ Антоново

Основни задължения:
 • Извършва всички дейности по касовото обслужване на клиентите на Банката;
 • Приема и изплаща валута по сделки за покупка и продажба;
 • Обслужва АТМ-устройства и отговаря за паричните наличности в тях;
 • Обслужва ПОС-устройства и отговаря за равнението на разчетните сметки, свързани с тях.

Подходящите кандидати притежават:

 • Минимално образование - средно;
 • Минимум 1 година професионален опит като касиер в банка;
 • Сертификат за работа с валута;
 • Сертификат за работа с АТМ-устройства;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Владеенето на турски или английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 02.05.2017 г.


Банков касиер за гр. София

Основни задължения:
 • Извършва всички дейности по касовото обслужване на клиентите на Банката;
 • Приема и изплаща валута по сделки за покупка и продажба;
 • Обслужва АТМ-устройства и отговаря за паричните наличности в тях;
 • Обслужва ПОС-устройства и отговаря за равнението на разчетните сметки, свързани с тях.

Подходящите кандидати притежават:

 • Минимално образование - средно;
 • Минимум 1 година професионален опит като касиер в банка;
 • Сертификат за работа с валута;
 • Сертификат за работа с АТМ-устройства;
 • Добри комуникативни умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Владеенето на турски или английски език е предимство;
 • Компютърна грамотност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 26.04.2017 г.


Банков служител обслужване на клиенти във Финансов център Търговище (по заместване)

Основни задължения:
 • Познава добре продуктите на Банката;
 • Извършва проактивни и активни продажби на банкови продукти както на настоящи, така и на потенциални клиенти, вкл. кредити на индивидуални клиенти - потребителски кредити, кредитни карти, овърдрафти;
 • Извършва ежедневни операции по обслужване клиентите на Банката с банкови продукти и услуги;
 • Открива и обслужва банкови сметки на юридически и физически лица;
 • Извършва безкасово покупко-продажба на валута;
 • Извършва операции по усвояване и погасяване на кредити;
 • Приема документи и подава заявки за издаване на дебитни и кредитни карти и тяхното обслужване;
 • Предлага и други банкови услуги;
 • При необходимост замества на каса.

Подходящите кандидати притежават:

 • Висше икономическо образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”;
 • Професионален опит минимум 1 година на подобна длъжност в банкова институция;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Отлични комуникативни и продажбени умения;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност, лоялност, организираност, дисциплинираност, спазване на конфиденциалност.
Срок за кандидатстване за тази позиция: 11.05.2017 г.
Необходими документи за кандидатстване:
 • мотивационно писмо;
 • автобиография с актуална снимка.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете мотивационно писмо и автобиография с актуална снимка на ел. поща hr@dbank.bg.

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.