Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Лизинг
Дългосрочна аренда на машини, оборудване, транспортни или съоръжения средства. Арендодателят (лизингодателят) запазва правото си на собственост върху обекта на лизинга. Лизингът позволява на предприятията да намалят равнището на собствения капитал в източниците на финансиране.

Ликвиден актив
Всеки актив от баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, пазарна реализация и възвръщаемост.

Ликвидност на фирмата
Способността на фирмата  да изплати във всеки един моменттекущите си задължения.

Лимит на картови транзакции
Ограничение относно броя или сумата на транзакциите, извършени с банкова карта за определен период. Лимитите се определят на транзакция, за ден и за седмица. По отношение на мястото на извършване на транзакцията, за международните карти се определят отделно местни лимити (при използване на картата в страната) и международни лимити.

Лихва
Доходът, получаван от паричния капитал, даден в заем или заложен в банка.

Лихва по кредит
Възнаграждение, което длъжникът плаща на кредитора за ползване на неговите парични средства.

Лихвен процент
Процентът, с който банката олихвява предоставените в заем средства.

Лихвен риск
Възможността бъдещи промени в лихвеното равнище да повлияят отрицателно върху печалбата на банката и да увеличат общия й ликвидационен риск.