Банков речник
Начало Банков речник

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч 

Разплащателна сметка
Банкова сметка за съхранение на пари, платими на виждане без срок за предизвестие от страна на клиентите на банката

Револвиращ кредит
Кредит, който може да бъде многократно отпускан, усвояван, и след погасяване да бъде отпускан отново при същите условия и размер.

Режими на авторизация на транзакции с банкови карти
Режим on-line, при който транзакциите се авторизират веднага на банкомати и ПОС терминали чрез автоматична телефонна връзка с авторизационен център. Режим off-line, при който данните на картата се снемат ръчно, а авторизацията се извършва чрез телефонно обаждане на търговеца до авторизационния център.

РИНГС
Система за брутен сетълмент в реално време (съкр. от англ. Real Time Interbank Gross Settlement System). Това е система за плащания в левове на територията на страната, като всяко нареждане за плащане се извършва индивидуално и за разлика от БИСЕРА, преводите през РИНГС се извършват незабавно и средствата постъпват веднага по сметката на получателя.