Гаранции
Гаранция за участие в търг

Цел: Да се предотвратят искове от страна на организаторите на търга спрямо участника в търга, който би се изтеглил преди срока на валидност или ако предлагането е променено едностранно или в случай когато спечелилият търга откаже да подпише договора или да предостави последващи гаранции при поискване.

Сума на гаранцията: Най-често от 2% до 5% от стойноста на договора.

Срок: Най-често краткосрочен.