Кредити с гаранция от НГФ и ОГФ
Общински гаранционен фонд

Кредити за МСП с гаранция от Общинския гаранционен фонд към Столична община

"Търговска банка Д" АД има сключено споразумение с Общинския гаранционен фонд към Столична община за подкрепа на бизнеса на малките и средните предприятия.

Споразумението има за цел да облекчи достъпа до финансов ресурс на фирми, които са регистрирани или развиват своята дейност на територията на Столична община.

Параметри:

 • Кредитополучатели: микро, малки или средни предприятия по смисъла на ЗМСП, регистрирани или развиващи дейност на територията на Столична община;
 • Преференциално се гарантират кредити за:
 • внедряване нови технологии и технологични линии;
 • купуване на нови машини и съоръжения;
 • купуване на патенти и лицензии, които се отнасят до основната инвестиция;
 • ноу-хау и обучение на кадри;
 • въвеждане на системи за управление на качеството;
 • оборотен капитал;
 • Размер на кредита: без ограничение за максималния размер. Гаранционният ангажимент покрива до 50% от главницата, но не повече от 100 000 лева;
 • Валута: BGN или EUR;
 • Обезпечение: кредитополучателя трябва да разполага с обезпечение по кредита с ликвидационна стойност по оценка на Банката за най-малко 60 % от стойността на кредита;
 • Срок на гаранцията: до окончателното погасяване на главницата по кредита;
 • Такса за издаване на гаранцията: годишна комисионна в размер от 0,25 % до 0,40 % върху сумата на гаранцията в зависимост от риска. Гаранциите по кредити обезпечени пред БАНКАТА с парични депозити или първа по ред ипотека, стойността на които по оценка на БАНКАТА покрива на 100% главницата на кредита, са освободени от комисионна за издаване на гаранция.
Повече информация може да получите от офисите на Д Банк.