Д Инфо
Описание на Д Инфо
Услуга за SMS & Email известяване Д Инфо е предназначена за физически и юридически лица и предоставя възможност да получавате своевременна и актуална информация, чрез SMS и/или Email при следните събития:

    Платени съобщения за SMS известяване:
 • Превод от сметка или към сметка (вътрешнобанков/междубанков);
 • Операция на каса вноска и/или теглене на каса;
 • Салдо по сметка (ежедневно до 10:00, 12:00, 17:00 часа);
 • Падеж по депозит;
 • Промяна на статус дебитна/кредитна карта;
 • Преиздаване на дебитна/кредитна карта;
 • Операция (успешна и неуспешна) с дебитна/кредитна карта.
    Безплатни съобщения за SMS известяване:
 • При излизане в просрочие по кредит/кредитна карта;
 • Формиране на извлечение по кредитна карта (на дата на извлечение);
 • Неразрешен овърдрафт по кредитна карта;
 • Падеж по кредитна карта;
 • Погасителна вноска по кредит (три дни преди падеж).
Имейл съобщения (безплатни):
 • Превод от сметка или към сметка (вътрешнобанков/междубанков);
 • Операция на каса вноска и/или теглене на каса;
 • Салдо по сметка (ежедневно до 10:00, 12:00, 17:00 часа);
 • Падеж по депозит;
 • Промяна на статус дебитна/кредитна карта;
 • Преиздаване на дебитна/кредитна карта;
 • Операция (успешна и неуспешна) с дебитна/кредитна карта;
 • При излизане в просрочие по кредит/кредитна карта;
 • Формиране на извлечение по кредитна карта (на дата на извлечение);
 • Неразрешен овърдрафт по кредитна карта;
 • Падеж по кредитна карта;
 • Погасителна вноска по кредит (три дни преди падеж).

Услугата Д Инфо се грижи за Вашата навременна и коректна информираност, пести времето и средствата Ви, оптимизира контрола и погледа върху Вашите инвестиции, независимо от мястото и времето.

Услугата се предоставя 24 часа, 7 дни в седмица и може да се ползва за получаване на своевременна информация при евентуални злоупотреби и неправомерни операции.

Информирайте се относно свързаните с услугата ТАКСИ И КОМИСИОННИ, както и за ПРОЦЕДУРАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯ.