Корпоративни клиенти
 „Д Банк” предлага следните основни услуги и продукти:

- консултиране по мерките, които предоставят възможности за получаване на помощи от предприятия;
- консултации за възможности за финансиране със средства от ЕС на конкретна идея;
- актуална информация за открити процедури за набиране на проектни предложения, за предстоящи покани и  крайни срокове за кандидатстване;
- консултации при подготовката за кандидатстване.

Банката предлага продукти, в съответствие с условията и изискванията по конкретните проект и оперативна програма:
- кредити за предпроектни дейности и подготовка за кандидатстване;
- инвестиционни и оборотни кредити за изпълнение на проекта;
- банкови гаранции, изискуеми при авансови и други плащания;
- специални сметки, кредитни уверения, банкови референции.