Потребителски кредити
С парично обезпечение


Ако Вие, или Ваш близък, сте инвестирали за определен срок спестяванията си в „Д Банк” и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него. Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който Банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.

Предимства:


 • Можете да ползвате кредита за:
 • за текущи нужди, или
 • да рефинансирате досегашните си кредитни задължения.
 • Вашите предимства:
 • получавате кредит при улеснени процедури и при по-ниска лихва,
 • запазвате спестяванията си и лихвите по тях,
 • без обследване на доходите и без възрастови ограничения,
 • прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана през първата година и плаваща за останалия период..
 • Валута на кредита: левове и  евро
 • За кого се отнася: местни и чуждестранни физически лица

Вижте още кредити:


Параметри:
 • Лихвен процент на кредита:
 •  Лихвеният процент на кредита се определя от сбора на Лихвата по привлечените средства към датата на отпускане на кредита +3,25% фиксирана за първата година и плаваща за останалия срок - формирана с базисен индекс 6-месечен Sofibor/6-месечен Euribor съответно за лева и евро + надбавка. Повече информация за лихвите по привлечени средства е достъпна в Лихвения ни бюлетин за физически лица.
 • Срок на изплащане: до 84 месеца
 • Обезпечение:  залог на парични средства по депозитна, разплащателна, спестовна или специална обезпечителна сметка в Банката, като средствата по нея се блокират за срока на кредита.
 • Максимален размер на кредита:
 • до 90% от размера на депозита в левове и евро и
 • до 75% от размера на депозита в щатски долари.
 • Погасяване:  с анюитетни  или с намаляващи месечни вноскиТакси и комисиони:

 • за проучване и одобрение на кредит: 1,0%, мин. 30 лева,
 • месечна такса за обслужване на платежна сметка към кредита - 1,20 лева,
 • без такса за предсрочно погасяване,
 • останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.
ГПР е 4,00 % за потребителски кредит със залог на пари по разплащателна сметка в размер на 15 000 лева, за срок от 60 месеца, с обща лихва от 3,35% (формирана от сбора на Лихвата по привлечените средства към датата на отпускане на кредита +3,25%) за първата година и плаваща лихва за останалия срок (формирана с базисен индекс 6-месечен Sofibor + надбавка). Общата дължима сума по кредита е 16 534,14 лева, а месечната вноска е 271,87 лева.

* Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.