Потребителски кредити
С парично обезпечение


Ако Вие, или Ваш близък, сте инвестирали за определен срок спестяванията си в „Д Банк” и спешно се нуждаете от средства, не е нужно да закривате депозита си и да изгубите лихвите по него. Може да блокирате сумата по депозита и да я използвате като обезпечение за кредит, който Банката ще Ви отпусне при по-ниска лихва.

Предимства:


 • Можете да ползвате кредита за:
 • за текущи нужди, или
 • да рефинансирате досегашните си кредитни задължения.
 • Вашите предимства:
 • получавате кредит при улеснени процедури и при по-ниска лихва,
 • запазвате спестяванията си и лихвите по тях,
 • без обследване на доходите и без възрастови ограничения,
 • прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана през първата година и плаваща за останалия период..
 • Валута на кредита: левове и  евро
 • За кого се отнася: местни и чуждестранни физически лица

Вижте още кредити:


Параметри:
 • Лихвен процент:
 • 7,5% фиксирана лихва за първата година и 7,5% плаваща лихва за останалия период, образувана от 6-месечен Софибор + надбавка за кредит в левове,
 • 7,0% фиксирана лихва за първата година и 7,0% плаваща лихва за останалия период, образувана от 6-месечен Euribor + надбавка за кредит в евро, съгласно Лихвения ни бюлетин по кредити за физически лица.
 • Срок на изплащане: до 84 месеца
 • Обезпечение:  залог на парични средства по депозитна, разплащателна, спестовна или специална обезпечителна сметка в Банката, като средствата по нея се блокират за срока на кредита.
 • Максимален размер на кредита:
 • до 90% от размера на депозита в левове и евро и
 • до 75% от размера на депозита в щатски долари.
 • Погасяване:  с анюитетни  или с намаляващи месечни вноскиТакси и комисиони:

 • за проучване и одобрение на кредит: 1,0%, мин. 30 лв.,
 • месечна такса за обслужване на платежна сметка към кредита - 0.90 лв.,
 • без такса за предсрочно погасяване,
 • останалите такси и комисиони са съгласно действащата Тарифа на Банката.
ГПР е 8,09 % за потребителски кредит със залог на влог в размер на 15 000 лв., за срок от 84 месеца, с фиксирана лихва от 7,5% за първата година и променлив лихвен процент от 7,5% при включени такси и комисиони, съгласно Тарифата на Банката. Общата дължима сума по кредита е 19 551,83 лв., а месечната вноска е 230,07 лв.