Потребителски кредити
Потребителски кредит с ипотека

Krediti_Potrebitelski_1
За малки и големи планове...
Ако Ви трябва по-голям размер кредит, при изгодна лихва и по-дълъг срок на изплащане, обезпечен с недвижим имот, то потребителският ни кредит с ипотека е това, от което се нуждаете.Предимства:

 • Можете да ползвате кредита:
 • за обзавеждане, ремонт, покупка на автомобил, такси за обучение или други текущи нужди или
 • за рефинансиране на сегашните Ви кредитни задължения.
 • Предимства на кредита:
 • по-дълъг срок на погасяване (до 20 години),
 • прозрачни и изгодни лихви през целия срок на кредита - фиксирана лихва през първата година и плаваща за останалия период,
 • изравнени лихвени условия за кредити в левове и в евро
 • по-изгодни лихви при превод на работната заплата в Банката, ползване на кредитна карта MasterCard Standard и плащане на поне две комунални услуги месечно,
 • улеснена процедура за отпускане на кредита.
 • Валута на кредита:    по Ваш избор в левове или евро
 •  Срок на изплащане:   от 5 до 20 години по Ваш избор


Вижте още кредити:


Параметри:
 • Лихвен процент:
Фиксиран лихвен процент от 5,9% за първата година и плаваща лихва за останалия период, на база 6-месечен SOFIBOR + надбавка за кредит в левове или 6-месечен EURIBOR и надбавка за кредит в евро.

При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгл. изисканията на Закона за потребителския кредит (чл.11, ал.5), годишните лихви се завишават с 1 процентен пункт.
 • Валута на кредита - по Ваш избор в левове или евро
 • Срoк на изплащане - от 5 до 20 години по Ваш избор
 • Обезпечение - ипотека върху напълно завършени жилищни или нежилищни имоти с Акт 16.
 • Максимален размер на кредита - до 75% от стойността на ипотекирания имот.
 • Погасяване - с анюитетни  или с намаляващи месечни вноски

Повече информация може да е получите от www.bnb.bg и www.euribor.org или в архивните ни данни.


Такси и комисиони:

 • такса за проучване и одобрение на ипотечен кредит - 100 лв.,
 • без такса за предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от действие на договора,
 • при предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски от действие на договора - 1%,
 • без такса към Банката за вписване на ипотека,
 • без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за  ипотека.
Годишният процент на разходите (ГПР) е 6.31% за кредит в размер от 50 000 лв., със срок на погасяване 20 години. Лихвеният процент от 5.90% е фиксиран за първата година и плаващ за останалия срок на кредита, формиран от 6M SOFIBOR и фиксирана надбавка. Общият разход по кредита включва следните такси: такса от 100 BGN  за проучване и одобрение на кредита, такса от 2 BGN за откриване на разплащателна сметка, месечна такса от 2 BGN за обслужване на разплащателна сметка, 1,20 BGN за месечна такса по обслужване картова сметка Maestro, такса от 120 BGN за оценка на имота, 60 BGN такса за изготвяне съгласие за заличаване ипотека, 60 BGN такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 36 BGN годишна такса за обслужване на кредитна карта, 0,30 BGN месечна такса за плащане на 2 броя комунални услуги.Oбщата сума за погасяване възлиза на 87 134,88 лв., а месечната вноска е 355.34 лв.

Съгласно условията за ценообразуване на плаващата лихва по този вид кредит, е базирана на референтните лихвени проценти, като стойностите на референтните индекси от 1 септември 2016 г. до 28 февруари 2017 г. за новоотпуснатите кредити са, както следва:
 • 6-месечен Sofibor: +0,353 и
 • 6-месечен Euribor: -0,192.


Повече информация за този вид кредит може да получите от офисите на Банката.

Актуално към  м. април 2016 г.