Факторинг
Factoring

Факторингът представлява изкупуване от Банката (фактора) на вземания по търговски фактури на доставчици, произтичащи от доставка на стоки и/или услуги към купувачи при условията на отложено плащане.

Факторингът, като финансов пакет, включва една или повече от следните услуги:

  • Администриране на вземанията;
  • Оборотно финансиране на доставчика;
  • Събиране на вземаниятa;
  • Поемане на кредитния риск при неплащане от купувача.