Срочни депозити
"Д Банк Макси"

НАШАТА СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА


Вие търсите МАКСИмална доходност за парите си? Ние Ви предлагаме нашия срочен депозит „Д Банк МАКСИ”.

D_Bank_Maxi_deposit_new


Вн
асяш, внасяш и накрая ..... преуспяваш!Какви са предимствата Ви?


1. МАКСИмално изгодна лихва до 0,65% за едногодишни депозити в левове и евро.

2. Да спестявате по избор за период от 1, 3, 6 или 12 месеца, като увеличавате МАКСИмално доходността на парите си в зависимост от сумата, срока и вида на валутата.

3. Да получите МАКСИмалната, договорена лихва и по довнесените суми.

4. Да довнасяте суми по своя депозит:

  • без ограничение за депозитите от 1 и 3 месеца,
  • до 90-тия ден за 6-месечни депозити  и
  • до 180-тия ден за 12-месечни депозити.
5. Да теглите на падежа на депозита без такси.

6. Да управлявате средствата си и чрез онлайн банкиране.

7. Да използвате депозита си като обезпечение по кредитни сделки.

Бонуси:

  • дебитна карта Debit MasterCard PayPass, безплатно издадена и защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология DDA.
  • Възможност за ползване на кредит-овърдрафт.

Срок: 1, 3, 6 или 12 месеца

Валута: BGN и EUR

Минималният размер за откриване на депозит Д Банк МАКСИ е 100 лева или 50 евро.

Лихвени проценти:

Лихвата се изплаща по Ваш избор чрез капитализиране към главницата в края на периода по депозитната сметка или чрез превеждането й по Вашата разплащателна или спестовна сметка.

Вие имате право да прекратите Вашия депозит преди неговата падежна дата, като при предсрочното прекратяване сумата по депозита се олихвява по условията на разплащателна сметка в съответната валута.

Колко ще Ви струва?
Таксите са съгласно тарифата на Банката.

За кого е предназначен депозит “Д Банк МАКСИ”?
За всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин.

Необходими документи: Вашият документ за самоличност за разкриване и разпореждане с депозита, а за упълномощено лице - и нотариално заверено пълномощно.

“Д Банк МАКСИ” Ви дава възможност да получите МАКСИмална доходност от своите спестявания!


Повече информация за лихвените ни проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

Валидно от 21 август 2017 г.

Какво мислите за специалната ни оферта - депозита "Д Банк Макси"?
Много ми харесва
Не е много добра
Не ми харесват условията