Инвестиционни услуги

Търговска банка Д АД, притежава лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности. В качеството си на инвестиционен посредник

Банката предлага голямо разнообразие от инвестиционни услуги и дейности с различни финансови инструменти:

invest_uslugi

посредничество при сделки с акции, облигации и други финансови инструменти;

управление на индивидуални портфейли;

репо-сделки;

съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиент;

инвестиционни консултации;

други.

 

За да Ви бъдем максимално полезни, предлагаме на Вашето внимание следните документи, като Ви съветваме да обърнете специално внимание на информацията за финансовите инструменти, където ще се запознаете по-подробно с храктеристиката им и риска, който те носят.

1. Общи условия на „Търговска банка Д” АД, приложими към договорите с клиенти за инвестиционни услуги и дейности с финансови инструменти”
2. Обща информация за Банката
3. Общо описание на финансовите инструменти
4. Информация за Политиката за изпълнение на клиентски нареждания
5. Информация за Правилата за кетeгоризиране на клиенти
6. Списък с местата за изпълнение на клиентски нареждания
7. Политика за третиране на конфликт на интереси;
8. Тарифата на банката в качеството й на инвестиционен посредник

За допълнителна информация можете да се свържете с нашите специалисти:

Тел.: (02) 9357 112
E-mail: b.israel@dbank.bg
Факс: (02) 989 48 48
Адрес: София 1000, бул. „Цар Освободител” № 8

Директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ)

Уважаеми клиенти,
Уведомява ме Ви, че от 1 Ноември 2007 г. е в сила Директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) , чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността и осигуряване по-висока степен на прозрачност чрез нов регулаторен режим за инвестиционните услуги.
Изискванията заложени в тази Директива са отразени Закона за пазарите на финансови инструменти, чиято цел е осигуряване защита на инвеститорите във финансови инструменти, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на финансови инструменти.