Ипотечни кредити
Жилищен кредит "Наш дом"Ако планирате да купите недвижим имот, да си осигурите средства за довършителните работи, да направите ремонт и подобрения или да рефинансирате жилищен кредит към друга банка, то Вашето решение е жилищен кредит „Наш дом”.

Предлагаме една изключителна оферта - ние ще Ви върнем обратно до 2% (по 0,4% на годишна база) върху остатъка от кредита за първите 5 години.

Сумата за връщане се изчислява ежемесечно като % от остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Вашата сметка всяка година. Условие за получаване на бонуса е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски и в случай на предсрочно погасяване на не повече от 10% от размера на кредита.

Промоционалните условия са валидни до 31 декември 2017 г.ПОПИТАЙТЕ ЗА ВАШИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ ЛИХВЕНИ УСЛОВИЯ, А НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ ОБРАТНО ДО 2% ВЪРХУ ОСТАТЪКА ОТ КРЕДИТА ВИ ЗА ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИВъзползвайте се от:

 • Прозрачно определени плаващи лихви на кредита, базирани на 6-месечен EURIBOR или 6-месечен СОФИБОР;
 • Без такса за предоговаряне на кредита;
 • Избор на срок на погасяване според Вашите нужди.
Бонуси:
 • Възстановяване до 2% върху остатъка от главницата на кредита за първите 5 години. Лихвеният бонус се начислява ежемесечно върху остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Ваша сметка на датата на падеж на 13, 25, 37, 49, 61-вата погасителна вноска.  Условие за получаване на 5 годишния бонус е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски (без допускани закъснения повече от 30 дни) и не повече от 10% частично предсрочно погасяване от отпуснатия кредит за петгодишния период на бонуса (виж примера в Такси и комисиони на кредита)**.
 • Кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5000 лв.
 • Без такси и при облекчени ценови условия по кредита.


Условия за кредити „Наш дом“:
 • Цел на кредита – покупка,  ремонт или  довършителни  строителни работи на жилищен  имот или рефинансиране на жилищни кредити към други банки;
 • Размер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация;
 • Срок  на погасяване – до 35 години;
 • Валута на кредита – левове и евро;
 • Лихвен процент:
 • Фиксирана лихва за първата година, независимо от вида на валутата и срока на кредита и плаваща лихва за останалия период*  (6-месечен СОФИБОР + надбавка за кредит в лева или 6-месечен EURIBOR + надбавка за кредит в евро), при погасителен план до 35 години.
 • При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл. 11, ал. 5), годишните лихви се завишават с 1,00 процентни пункта.
* Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата в Банката или 150% от вноската по кредита, издаване на кредитна карта и заплащане на две комунални услуги месечно през Банката.
Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.
 • Обезпечение:  ипотека върху имота, предмет на сделката;
 • Застраховка "Имущество" за имота, приет за обезпечение;
 • За кого се отнася жилищен кредит "Наш дом": за правоспособни и дееспособни физически лица,  които живеят и/или работят и получават постоянни, доказани доходи на територията на Р България. Кредит "Наш дом" се предлага със същите изгодни параметри и на моряци.
Предлагаме Ви и още по-изгодни условия при рефинансиране, за които допълнителна информация можете да получите от нашите офиси.


Такси и комисиони:
 • такса за проучване и одобрение на кредита от 100 лв.,
 • без такса за предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от действие на договора,
 • при предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски от действие на договора - 1%,
 • такса за предварително одобрение на клиента на база доходи 20лв.,
 • без такса към Банката за вписване на ипотека,
 • без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за  ипотека.

Пример:

** Годишният процент на разходите (ГПР) е 4,866% за кредит в размер на 80 000 лв. със срок на погасяване 20 години при лихвен процент 4,00%, фиксиран за първата година и плаващ за останалия срок на кредита, формиран от 6-месечен СОФИБОР и фиксирана надбавка при превод на работна заплата или 150% от месечната вноска по кредита. Общият разход по кредита включва следните такси: 100 лв. такса за проучване и одобрение на кредита, 2 лв. такса откриване на разпл. сметка, 2 лв. мес. такса обслужване разпл. сметка, 1,60 лв. мес. такса  обслужване картова сметка Debit MasterCard, 120 лв. такса оценка на имота, 60 лв. такса за изготвяне съгласие за заличаване ипотека, 60 лв. такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 36 лв. год. такса обслужване кр. карта, 0,30 лв. мес. такса за плащане на 2 бр. комунални услуги. Oбщата сума за погасяване възлиза на 118 104,22 лв., а месечната вноска е 484,78  лв.

В ГПР не е включен разходът за задължителната годишна застраховка "Имущество" на имота, приет за обезпечение за жилищен кредит "Наш дом".

Пример за възстановена 2% лихва по жилищен кредит „Наш дом“
Размер на кредита:   80 000 лв.
Срок:  240 месецаПазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този вид кредит може да получите от офисите на Банката.

Актуално към  м. октомври 2017 г.


Харесвате ли новите ни жилищни кредити "Наш дом"?
Да, много ми хaресват.
Не мога да преценя.
Не, не ми харесват.