Ипотечни кредити
Жилищни кредити "Наш дом"

Nash_dom_promo_2__Bg_2

Ако имате нужда от жилище за Вас, семейството и децата Ви, ние ще Ви помогнем с новите ни жилищни кредити "Наш дом"!

Предлагаме една изключителна оферта - ние ще Ви върнем обратно до 2% върху остатъка от предоставения Ви жилищен кредит за първите 5 години.

Това е нашият бонус за онези от Вас, които коректно обслужват жилищния си кредит, а възстановените средства можете да използвате по Ваш избор.

Промоционалните условия са валидни до 29 декември 2017 г.Възползвайте се от:
 • Още по-изгодните ни, фиксирани лихви, само от 4,55%* за първата година и плаващ годишен лихвен процент* за останалия период на кредита;
 • Прозрачно определени плаващи лихви на кредита, базирани на 6-месечен EURIBOR или 6-месечен СОФИБОР;
 • Изравнени лихвени условия за кредити в левове и в евро;
 • Избор на срок на погасяване според Вашите нужди.
Бонуси:
 • Възстановяване до 2% върху остатъка от главницата на кредита за първите 5 години. Лихвеният бонус се начислява ежемесечно върху остатъчния дълг по кредита и се изплаща по Ваша сметка на датата на падеж на 61-вата погасителна вноска.  Условие за получаване на 5 годишния бонус е редовно погасяване на дължимите месечни погасителни вноски (без допускани закъснения повече от 30 дни) и не повече от 10% частично предсрочно погасяване от отпуснатия кредит за петгодишния период на бонуса (виж примера в Такси и комисиони на кредита)**.
 • Кредитна карта MasterCard с кредитен лимит до 5% от размера на разрешения кредит, но не повече от 5000 лв.
 • Без такси и при облекчени ценови условия по кредита.


Условия за кредити „Наш дом“:
 • Цел на кредита – покупка,  ремонт или  довършителни  строителни работи на жилищен  имот или рефинансиране на жилищни кредити към други банки;
 • Размер на кредита - до 100% от покупната цена, но не повече от 85% от стойността на недвижимия имот, предмет на сделката, в зависимост от неговия тип и локация;
 • Срок  на погасяване – до 35 години;
 • Валута на кредита – левове и евро;
 • Лихвен процент:
 • Фиксирана лихва за първата година, независимо от вида на валутата и срока на кредита, само от 4,55%* и
 • Плаваща лихва за останалия период*  (6-месечен СОФИБОР + надбавка за кредит в лева или 6-месечен EURIBOR + надбавка за кредит в евро), при погасителен план до 35 години.
 • При кредити, отпуснати с клауза за ограничена отговорност до размера на обезпечението, съгласно Закона за потребителския кредит (чл. 11, ал. 5), годишните лихви се завишават с 1,00 процентни пункта.
* Посочените лихвени проценти са валидни при превод на работна заплата в Банката или 150% от вноската по кредита, издаване на кредитна карта и заплащане на две комунални услуги месечно през Банката.
Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.
 • Обезпечение:  ипотека върху имота, предмет на сделката;
 • Застраховка имущество за имота, приет за обезпечение;
 • За кого се отнася жилищен кредит "Наш дом": за правоспособни и дееспособни физически лица,  които живеят и/или работят и получават постоянни, доказани доходи на територията на Р България. Кредит "Наш дом" се предлага със същите изгодни параметри и на моряци.
При рефинансиране ние Ви предлагаме още по-изгодни условия, за които допълнителна информация можете да получите от нашите офиси.


Такси и комисиони:
 • такса за проучване и одобрение на кредита от 100 лв.,
 • без такса за предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода след изплащане на 12 месечни погасителни вноски от действие на договора,
 • при предсрочно погасяване, ако то се извършва в периода преди изплащане на първите 12 месечни погасителни вноски от действие на договора - 1%,
 • такса за предварително одобрение на клиента на база доходи 20лв.,
 • без такса към Банката за вписване на ипотека,
 • без такса за изготвяне на проект за нотариален акт за  ипотека.

Пример:

** Годишният процент на разходите (ГПР) е 4,84% за кредит в размер от 80 000 лв., със срок на погасяване 25 години. Лихвеният процент от 4,55% е фиксиран за първата година и плаващ за останалия срок на кредита, формиран от 6-месечен СОФИБОР и фиксирана надбавка. Общият разход по кредита включва следните такси: такса от 100 лв.  за проучване и одобрение на кредита, такса от 2 лв. за откриване на разплащателна сметка, месечна такса от 2 лв. за обслужване на разплащателна сметка, 1,20 лв. за месечна такса по обслужване на картова сметка Maestro, такса от 120 лв. за оценка на имота, 60 лв. такса за изготвяне съгласие за заличаване ипотека, 60 лв. такса за подновяване и вписване на подновяване на ипотека, 36 лв. годишна такса за обслужване на кредитна карта, 0,30 лв. месечна такса за плащане на 2 броя комунални услуги. Oбщата сума за погасяване възлиза на 136 131,83 лв., а месечната вноска е 446.94 лв.

В ГПР не е включен разходът за задължителната годишна застраховка "Имущество" на имота, приет за обезпечение за жилщен кредит "Наш дом".

Пример за възстановена 2% лихва по жилищен кредит „Наш дом“
Размер на кредита:   80 000 лв.
Срок:  300 месеца
 

Период в години

1-ва

2-ра

3-та

4-та

5-та

Общо

Лихвен бонус

0.40%

0.40%

0.40%

0.40%

0.40%

2.00%

Възстановена лихва в лв.

316.80

309.61

302.09

294.22

285.98

1 508.71


Пазарните индекси за 6-месечния SOFIBOR и EURIBOR се променят на всеки шест месеца (на 01.03. и на 01.09.), като настоящите им стойности можете да видите в Лихвения бюлетин на банката.

Повече информация за този вид кредит може да получите от офисите на Банката.

Актуално към  м. май 2017 г.


Харесвате ли новите ни жилищни кредити "Наш дом"?
Да, много ми хaресват.
Не мога да преценя.
Не, не ми харесват.