Срочни депозити
Стандартни депозити

Ако искате да спечелите, спестявайте при нас в левове, евро или щатски долари с атрактивните ни лихви:* За суми над 350 000 лв. или евро за срок над една година или над 500 000 лв. или евро за срок над три месеца, лихвеният процент се определя по договаряне с Банката.

** За суми над 350 000 USD за срок над една година или над 500 000 USD за срок над шест месеца, лихвеният процент се определя по договаряне с Банката.


Нашите стандартни депозити Ви предлагат:

Гарантирана доходност за парите Ви при изгодна лихва;

Сами да определите срока на спестяване – от 1 месец до 1 година в избраната от Вас валута: левове, евро или долари;

Да подновите автоматично депозита за нов, пореден срок, освен ако не заявите друго;

Да разполагате с лихвата, като я добавите към депозита за нов срок, да я изтеглите в брой или да я преведете по друга сметка при нас;

Откриване, обслужване и теглене на депозита на падеж без такса;

Да използвате депозита като обезпечение при кредитни сделки с “Д Банк”.Бонус:
дебитна карта Маестро, безплатно издадена и защитена с най-сигурната и авангардна ЧИП-технология DDA.

Срок:

1, 3, 6 или 12 месеца

Валута:

BGN, EUR или USD

Минималният размер за откриване на стандартен депозит е 100 лева, 50 евро или 40 долара за индивидуални клиенти.

Лихвата се изплаща чрез капитализиране към главницата в края на периода по депозитната Ви сметка.

Вие имате право да прекратите Вашия депозит преди неговата падежна дата, като при предсрочното прекратяване сумата по депозита се олихвява по условията за разплащателна сметка.

За кого е предназначен стандартният депозит?
За всеки пълнолетен български или чуждестранен гражданин.


Повече информация за новите ни лихвени проценти по договорите за срочни депозити, влогове и сметки от 2 май 2017 г. може да получите от Лихвения бюлетин на Банката за индивидуални клиенти.

Вашите спестявания в „Търговска банка Д” АД са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банки, съгласно предвиденото в в Закона за гарантиране на влоговете в банки, до 196 000 лв.  

Валидно от 02 май 2017 г.

Харесвате ли нашите Стандартни депозити?
Да, много ми харесват
Не, не ми харесват
Не мога да преценя