Често задавани въпроси

 • Каква е валутата на договора за лизинг?

  Лизингови договори могат да бъдат сключвани в евро и лева, според нуждите на клиента.

  При договор в евро, клиентите могат да плащат в лева по фиксирания курс на БНБ.

 • Какъв е размерът на лихвата и как се изчислява тя?

  Размерът на лихвата се изчислява в зависимост от оценката на лизинговото дружество за риска на проекта. Предлаганите лизингови схеми са с променлив лихвен процент, базирани на лихвена база (тримесечен EURIBOR за сделки в евро или СОФИБОР за сделки в лева) + лихвена надбавка за риск.

 • Какво е първоначална вноска?

  Първоначалната вноска представлява собственото участие на клиента в сделката и се заплаща при подписване на договор за лизинг, като плащането е условие за стартирането на договора. Тя е процент от стойността на лизинговия актив. Върху нея не се начислява лихва.

 • Изисква ли се допълнително обезпечение?

  Обезпечение е лизинговият актив – предмет на договора. Допълнително обезпечение може да бъде изискано при проект за финансиране на специфично или много специализирано оборудване.

 • Кой финансира ДДС по сделката?

  ДДС може да бъде финансирано от лизинговото дружество, като за разсрочване на ДДС заедно с лизинговите вноски, лизингополучателят заплаща лихва върху него.

 • Каква е базата за начисляване на ДДС?

  ДДС се начислява само върху главницата по лизинговия договор. Върху лихвите по договора не се начислява ДДС.

 • Кой застрахова актива – предмет на договора за лизинг?

  Лизинговият актив е предмет на договора, затова политиката на Д Лизинг ЕАД е да застрахова актива чрез Д Застрахователен брокер за целия период на лизинговия договор. Застраховката се сключваа за всички присъщи рискове и следва да осигурява пълно застрахователно покритие. Д Застрахователен брокер ЕАД предлага консултация и сключване на застраховки на преференциални тарифи с водещите застрахователни дружества в България.

 • Необходимо ли е пълномощно за управление на лизингов автомобил?

  За територията на България не е необходимо пълномощно.

  За управлението на автомобила извън страната, е необходимо издаване на нотариално заверено пълномощно от страна на Д Лизинг ЕАД, за което лизингополучателят трябва писмено да уведоми Д Лизинг минимум 2 (два) работни дни, преди началната дата на пътуването. Пълномощното се предоставя заедно със сертификат „Зелена карта”.

 • Какво трябва да се направи при настъпило застрахователно събитие (частична щета, пожар, кражба) на лизингов актив?

  Лизингополучателят следва веднага да уведоми застрахователната компания и съответния орган на реда (КАТ, МВР), като следва стриктно указаното в застрахователната полица, според вида на застрахователното събитие и вида на лизинговия актив. Застрахователният брокер, сключил полицата, може да окаже важно съдействие в такава ситуация, с цел правилно завеждане на щетата. Телефоните за контакт на застрахователните компании са изписани на застрахователните полици.

  Лизингополучателят следва да уведоми Д Лизинг ЕАД за настъпилото застрахователно събитие във възможно най-кратък срок.