Инвестиционни услуги

Търговска банка Д АД притежава лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности в качеството си на инвестиционен посредник.

Банката предлага голямо разнообразие от инвестиционни услуги и дейности с различни финансови инструменти:

  • посредничество при сделки с акции, облигации и други финансови инструменти;
  • управление на индивидуални портфейли;
  • репо-сделки;
  • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиент;
  • инвестиционни консултации;
  • други.

За да Ви бъдем максимално полезни, предлагаме на Вашето внимание следните документи, като Ви съветваме да обърнете специално внимание на информацията за финансовите инструменти, където ще се запознаете по-подробно с характеристиката им и риска, който те носят.

За допълнителна информация можете да се свържете с нашите специалисти:

Тел.: (02) 46 41 112
E-mail: b.israel@dbank.bg
Факс: (02) 46 41 100, 989 48 48
Адрес: София 1606, бул. „Ген. Е. Тотлебен” № 8

Директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ)

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че от 1 Ноември 2007 г. е в сила Директива за пазарите на финансови инструменти (ДПФИ) , чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на общността, и осигуряване по-висока степен на прозрачност чрез нов регулаторен режим за инвестиционните услуги. 
Изискванията, заложени в тази Директива, са отразени в Закона за пазарите на финансови инструменти, чиято цел е осигуряване защита на инвеститорите във финансови инструменти, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за пазара на финансови инструменти.

--------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

При операциите на Търговска банка Д АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник се стремим клиентите ни да получат възможно най-добрия резултат при изпълнение на поръчки от тяхно име. В съответствие с изискванията на ЗПФИ и Европейската регулаторна рамка MiFID II, при операциите в качеството на инвестиционен посредник, Търговска банка Д АД действа в най-добрия интерес на клиентите си при изпъленение на техни нареждания и постоянно следи да е в пълно съответсвие с изискванията на закона. Едно от важните изисквания е да се позволи на клиентите да направят информиран избор относно местата за изпълнение на нареждания, като публикува ежегодно доклади в съответствие с Делегиран регламент 576/2017 (РТС 28), които можете да намерите тук

Тарифата на банката в качеството й на инвестиционен посредник (Раздели 6,7,8)