Инвестиционни услуги

Търговска банка Д АД притежава лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности в качеството си на инвестиционен посредник.

Банката предлага голямо разнообразие от инвестиционни услуги и дейности с различни финансови инструменти:

  • посредничество при сделки с акции, облигации и други финансови инструменти;
  • управление на индивидуални портфейли;
  • репо-сделки;
  • съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиент;
  • инвестиционни консултации;
  • други.

За да Ви бъдем максимално полезни, предлагаме на Вашето внимание следните документи, като Ви съветваме да обърнете специално внимание на информацията за финансовите инструменти, където ще се запознаете по-подробно с характеристиката им и риска, който те носят.

За допълнителна информация можете да се свържете с нашите специалисти:

Тел.: (02) 46 41 112
E-mail: b.israel@dbank.bg
Факс: (02) 46 41 100, 989 48 48
Адрес: София 1606, бул. „Ген. Е. Тотлебен” № 8

Пакетът MiFID II/MiFIR

Уважаеми клиенти,

Считано от 3 януари 2018 г. са в сила изискванията на новата европейска правна рамка в областта на финансовите пазари - Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент № 600/2014 на ЕП и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти ("пакет MiFID II/MiFIR").
В процеса на регулиране на дейностите по предоставяне на инвестиционни услуги и дейности, свързани с финансови инструменти, са разработени технически стандарти, с които се осигурява хармонизирано прилагане на изискванията на пакета MiFID II/ MiFIR в рамките на целия Европейски съюз (ЕС). Тези стандарти са изготвени от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и одобрени от Европейската комисия.
Първостепенната цел на направените законодателни промени е засилване на интеграцията, конкурентоспособността, ефикасността и целостта на финансовите пазари, намиращи се на територията на ЕС и гарантиране на висока степен на защита на инвеститорите.
Във връзка с прилагане на разпоредбите на национално ниво е приет нов Закон за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и нови подзаконови регулации на Комисията за финансов надзор, с които се доразвиват и надграждат съществуващите изисквания към организацията на дейността на инвестиционните посредници, включително и по отношение на отношенията им с клиенти.

--------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

При операциите на Търговска банка Д АД в качеството ѝ на инвестиционен посредник се стремим клиентите ни да получат възможно най-добрия резултат при изпълнение на поръчки от тяхно име. В съответствие с изискванията на ЗПФИ и Европейската регулаторна рамка MiFID II, при операциите в качеството на инвестиционен посредник, Търговска банка Д АД действа в най-добрия интерес на клиентите си при изпъленение на техни нареждания и постоянно следи да е в пълно съответсвие с изискванията на закона. Едно от важните изисквания е да се позволи на клиентите да направят информиран избор относно местата за изпълнение на нареждания, като публикува ежегодно доклади в съответствие с Делегиран регламент 576/2017 (РТС 28), които можете да намерите тук

---------------------------------------------------------

Информация съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088

На 18 декември 2019 г. Европейският съвет и Европейският парламент обявиха, че е постигнато споразумение за Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги („Регламент за оповестяването на информация“). Регламентът за оповестяването на информация има за цел да създаде паневропейска рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и осигурява хармонизиран подход по отношение на оповестяването на информация, свързана с устойчивото развитие, пред инвеститорите в сектора на финансовите услуги на Европейската икономическа зона.

Съгласно изискванията на чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/2088Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 „Търговска банка Д“ АД в качеството й на инвестиционен посредник заявява, че не попада под обхвата на хармонизираните изисквания за публично оповестяване пред инвеститорите на информация относно интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения при предоставяне на услуги на клиенти.

Тарифата на банката в качеството й на инвестиционен посредник (Раздели 6,7,8)