ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗЗЛПСПОИН

(Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г.)

В съответствие с чл.3 от закона могат да бъдат подавани сигнали или да бъде публично оповестена информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес. Информацията следва да е станала известна на лицето, подаващо сигнала, при или по повод изпълнение на неговите трудови или служебни задължения или в друг работен контекст.

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение може да се подаде писмено или устно до всеки от членовете на Комисията за разглеждане на сигнали за нарушения в „Търговска банка Д“ АД с членове – Директор Дирекция „Правна“, Длъжностно лице по защита на данните, Директор Дирекция „Управление на човешките ресурси“, Ръководител Служба „Нормативно съответствие“, Директор Дирекция „Банкова сигурност“, Ръководител Служба „Вътрешен одит“.

Как може да подадете сигнал за нарушение.

Може да подадете писмен сигнал по някой от следните начини:

  1. Лично, като го предадете на член на Комисията. При подаване на писмен сигнал, същият може да бъде в свободен текст или чрез използване на Формуляра за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.
  2. В деловодството на Търговска банка Д АД, в запечатан плик, който е надписан по следния начин: „До Комисията за разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН“;
  3. Чрез електронна поща с адрес: signali_narushenia@dbank.bg

Може да подадете устен сигнал чрез лична среща с Член на Комисията.

В случаите, в които сигналът е подаден устно или не е използван Формуляра по образец, отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

! Следва да попълните всички данни във формуляра.

В случай че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Изисквания към сигналите:

! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Формуляра може да изтеглите от сайта на Търговска банка Д АД или да се обърнете за съдействие към член на Комисията.