Информация за Търговска банка Д АД, съгласно чл. 70 от ЗКИ във връзка с прилагането на част VІІІ от Регламент (ЕС) No 575/2013, съгласно чл. 38 ал. 4 от ЗПФИ и информация за оповестяване в съответствие с Делегиран регламент 576/2017 (РТС 28).