Европейски програми

Гаранционна схема НГФ – ПРСР

Инвестиционни кредити и кредити за оборотни средства по Споразумение за издаване на гаранции от Националния Гаранционен Фонд за допълване на обезпечението на предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР (2014-2020)

cover

  • Облекчени изисквания за обезпечение
  • Улеснен достъп до финансиране
  • Механизъм за споделяне на риска
Процент на гаранционно покритие - до 50% от размера на кредита, включен в гарантирания портфейл. Максимален размер на кредита за кредитополучател и свързаните с него лица - до 6 000 000 лева при 50% гаранция от НГФ
Инвестиционни кредити, кредити за оборотни средства и банкови гаранции по Гаранционна схема за предприятия, одобрени за подпомагане по ПРСР, както и предприятия от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“.
Кредити, които се гарантират по схемата – за инвестиции, за оборотни средства, банкови гаранции, включително и за авансови плащания, плащане на ДДС и др.
Земеделски производители с одобрени проекти по ПРСР и предприятия от секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ – микро-, малки и средни предприятия по смисъла на Закона за МСП, регистрирани в България.