Търговско финансиране

Цесия

Финансов продукт за оборотно финансиране, чрез възмездно прехвърляне към банката на възникнали парични вземания на корпоративни клиенти от техни контрагенти.

Краткосрочно и средносрочно финансиране за оборотни средства, чрез възмездно прехвърляне/изкупуване от страна на Банката – цесионер на възникнали парични вземания на корпоративни клиенти – цеденти от техни контрагенти – платци/длъжници. Размерът на финансиране е до размера на удостовереното с документи вземане, предмет на цесия;
Цесията се погасява еднократно, при постъпване на плащане от длъжника по прехвърленото вземане  преди или на краен падеж.

Видове цесия

  • Еднократно възмездно прехвърляне / покупка на съществуващи вземания
  • Лимит за многократно възмездно прехвърляне / изкупуване на съществуващи парични вземания