Търговска банка Д АД е универсална банка, предлагаща пълен спектър от банкови услуги за фирми и граждани – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица. Банката е основана на 12 март 1999 г. и притежава пълен банков лиценз, издаден от Българската народна банка.

Търговска банка Д АД е динамично развиваща се българска банка, специализирана в предлагането на надеждни и гъвкави индивидуални решения на своите клиенти, в съответствие с най-съвременните бизнес стандарти, технологии и банкови практики.

Търговска банка Д АД има присъден рейтинг:

 • дългосрочен: BB с положителна перспектива и
 • национален дългосрочен: BBB (BG) с положителна перспектива.

Търговска банка Д АД е член на:

 • Асоциация на банките в България;
 • Българска фондова борса – София АД;
 • Борика АД;
 • Централен депозитар АД;
 • MasterCard International;
 • S.W.I.F.T.;
 • European Payments Council - SEPA Credit Transfer Scheme;
 • Българската асоциация за сигурност при картовите разплащания (БАСКР).  

Търговска банка Д АД участва или е агент в следните платежни системи и доставчици на платежни услуги:

 • Банкова организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА);
 • Банкова интегрирана система за електронни разплащания (БИСЕРА и БИСЕРА7-EUR);
 • Системата за брутен сетълмент в реално време (RINGS);
 • Tрансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време (TARGET2);
 • Агент на Western Union.